Vuosaari, Retkeilijänkadun korttelit

0
614

Vuosaari, Retkeilijänkadun korttelit

Asemakaavan muutosluonnos 2.2.2007

 

Kslk 2005-177

 

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät kantanaan esitetystä asemakaavaluonnoksesta seuraavaa:

 

Aikaisemmin esitellystä Retkeilijänkadun kortteleiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetussa 8.6.2006 antamassamme lausunnossa esitimme, ettei voimassa olevassa kaavassa liike- ja toimistotoimintojen korttelialuetta tulisi tässä vaiheessa muuttaa asuinkortteleiksi. Näkemyksiämme ei kuitenkaan kaavamuutosluonnoksessa ole otettu kuin osittain huomioon.

 

Vuosaaren sataman valmistuminen loppuvuodesta 2008 aiheuttaa muutaman vuoden aikajänteellä  liike- ja toimistotilojen kysyntää Vuosaaressa, koska  sataman ko. tilat täyttyvät. Sataman generoimana sellaisten yritysten määrä, joille riittää, että ne ovat lähellä satamaa ja hyvien yhteyksien päässä Helsingin keskustasta, tulee lisääntymään. Mikäli Vuosaaresta ei kyseisille yrityksille löydy toimitiloja, ne siirtyvät Helsingin ulkopuolelle. Lisäperusteena sille, ettei ko. korttelin tiloja tule muuttaa asunnoiksi on, että kaavamuutoksen hakijakin on todennut yritysten toimitilojen lisätarpeen esittäessään korttelialueen 54010 itäpäässä olleen LPA-alueen muuttamista yritystoimintojen alueeksi. Muutkin rakennusyhtiöt ovat havainneet liiketilojen tarpeen lisääntymisen. Esimerkkinä tästä on Hartelan Oy:n Kallvikintien ja Tyynylaavantien kulmaukseen rakenteilla oleva ja vuodenvaihteessa 2007-2008 valmistuva liiketalo. 

 

Liike-, toimisto- ja muiden yritystilojen muuttamista asunnoiksi on suunnitelmassa koetettu lieventää määräyksellä, jonka mukaan asuinkerrostalojen ensimmäiset kerrokset on varattava liike-, toimisto- ja yrityskäyttöön siten, että niistä voi olla sisäinen yhteys seuraavaan asuinkerrokseen. Esitys on periaatteessa kannatettava, mutta samalla pitäisi näiden ensimmäisten kerrosten tilat  määrätä helposti muunneltaviksi, jolloin erikokoisten yritysten sijoittuminen niihin olisi mahdollista.

 

Positiivisena seikkana on myös pidettävä myös korttelin 54003 säilyttämistä liike- ja toimistorakennusten korttelialueena, vaikkakin ko. tontti on erittäin pieni..

 

Mielestämme suunnittelualueen korttelien 54008 ja 54009  asuntotontit ovat sijainniltaan ja muodoltaan huonosti asuntotuotantoon soveltuvia, vaikka ne tehtyjen selvitysten mukaan olisivatkin rakennusteknisin erityisehdoin rakennettavissa. Meri-Rastilan aluefoorumissa saatujen tietojen mukaan kaavoittajat ovat ajatelleet talojen soveltuvan lähinnä sinkkuasunnoiksi. Se johtaa yksipuoliseen asukasjakautumaan ja asukkaiden suureen vaihtuvuuteen, mikä ei ole eduksi alueelle.

Asemakaavaluonnoksessa oleva määräys piha-alueiden korkeatasoisesta rakentamista istutuksineen ja puineen lienee aarinkokoisten pihojen ahtauden takia vaikea toteuttaa.

 

Pidämme myös tärkeänä, ettei olemassa olevan kaavan rakennustehokkuutta ja kerrosmääriä nosteta. Voimassa olevassa kaavassa sallitaan IV- V –kerroksiset rakennukset, muutossuunnitelmassa V – VI –kerroksiset, mitä emme voi hyväksyä, koska näin jälkikäteen muutettaisiin tilannetta, joka vallitsi, kun Retkeilijänkadun pohjoispuolella asuvat ovat huoneistojaan valinneet. .

 

Edellä olevan perusteella esitämme, että liike- ja toimistotilakortteleiden muuttamisesta asuntotonteiksi luovutaan.

 

 

 

Vuosaaressa 6.3.2007

 

Vuosaari-Seura  Vuosaaren asukastoimikunta   Vuosaari-Säätiö

 

Juha Helansuo    Seppo Tirkkonen                   Matti Suomela

puheenjohtaja    puheenjohtaja                       puheenjohtaja

 

Edellinen artikkeliMielipide Ulappasaarentien ympäristön asemakaavan muutossuunnitelmasta
Seuraava artikkeliRamsinranta III