Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

Lausunto Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteista

Asemakaavapalvelu on käynnistänyt Vartiokylänlahden ympäristön suunnitteluperiaatteiden sekä kaavarungon laatimisen. Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nyt ollut esillä mielipiteitä varten. Suunnitteluperiaatteissa määritellään täydennysrakentamisen, virkistysalueiden ja palvelurakenteen tärkeimmät tavoitteet. Sen jälkeen tehtävässä kaavarungossa tarkennetaan merkittävimmät suunnittelun periaateratkaisut, kuten alustava kortteli- ja viherrakenne sekä liikennejärjestelyt.

Suunnittelualueeseen kuuluu Vuosaaren puolella koko Meri-Rastilan ulkoilualue, Rastilan kartanon ympäristö ja nykyinen leirintäalue, Vanttikallio sekä osat Rastilan ja Broändan pientalo- ja luontoalueista aina Kallvikintiehen asti. Alue kattaa myös pienen osan Mellunkylää ja rantakaistan Vartiokylää eli koko Vartiokylänlahden läntisen puolen rannan Marjaniemeen saakka.

Kannanotto Uutelan Nuottasaaren aluevarausasiasta

Kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla on käsittelyssä Uutelan ulkoilualueella Vuosaaressa sijaitsevaan Nuottasaareen liittyvä kohta: Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamiseksi MajaMaja Oy:lle merellisen matkailuhankkeen suunnittelua varten.

Esitykseen sisältyy useita Uutelan ulkoilualueen kokonaisuuteen ja aluevarauksen menettelytapaan liittyviä ongelmakohtia, joiden vuoksi aluevaraus pitäisi jättää hyväksymättä.

Lausunto Kallvikintien päivitetyistä suunnitteluperiaatteista

Kaupungin asemakaavapalvelu on laatimassa Kallvikintien ympäristölle Vuosaaressa suunnitteluperiaatteita täydennysrakentamista sekä yleiskaavassa alueelle hahmotellun uuden raitiotielinjan valmistelua varten. Suunnitelmista oli viime keväänä esillä aiempi versio ja asiasta keskusteltiin myös lokakuussa Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-toimikunnan järjestämässä Keski-Vuosaaren aluefoorumissa Vuoniityn peruskoululla.

Nyt suunnitteluperiaatteisiin on tehty muutoksia ja hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut esillä mielipiteitä varten. Kaavamateriaalia on myös täydennetty konsulttityönä teetetyillä Kallvikintien katutilan maisemaselvityksellä ja viitesuunnitelmalla sekä yleisemmällä koko Vuosaaren toimitilaselvityksellä.

Lausunto Ramsinranta IV asemakaavahankkeesta

Kaupungin asemakaavapalvelu valmistelee uutta asemakaavaa Vuosaaren Meri-Rastilaan. Asemakaavan muutos koskee kahta aluetta Ramsinrannassa eli Nordentry Oy:n omistamaa entisen Alkon koulutuskeskuksen Vuorannan tonttia osoitteissa Vilsandinkuja 3 ja Vilsandinkuja 4 ja sen katu- ja pysäköintialueita, sekä Transmeri Oy:n korttelia osoitteessa Ramsinniementie 18 ja siihen liittyviä katualueita ja metsää, Pikku Kortlahden puistoa sekä Ramsinkannasta.

Lausunto Kallahdenniemen matalikon luonnonsuojelualueen perustamisesta

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut valmistelee rauhoitusehdotusta uudesta luonnonsuojelualueesta, joka kattaa 228 hehtaarin laajuisen merialueen Kallahdenniemeltä Villinginluodolle asti. Luonnonsuojelualueen tarkoitus on suojella harjumuodostuman vedenalaisia osia sekä̈ sen harvinaisia luontotyyppejä, linnustoa ja uhanalaisia eliölajeja. Kyseessä̈ on yksi maamme harvoista vedenalaisista luonnonsuojelualueista ja Helsingissä ensimmäinen lajissaan.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät hanketta hyvin perusteltuna, kannatettavana ja tervetulleena. Alueesta on tehty esityksen pohjaksi myös monipuolisia ja huolella laadittuja selvityksiä, jotka osaltaan laajentavat Kallahdenniemen arvokkaan kokonaisuuden tunnettavuutta myös vedenalaisen luonnon alueelle.

Lausunto Kallvikintien ympäristön suunnitteluperiaatteista sekä Merikorttikuja 6 asemakaavasta

Vuosaaren Kallvikintien reunustoille laaditaan kaupungin toimesta nyt suunnitteluperiaatteita täydennysrakentamista sekä alueelle suunnitellun pikaraitiotielinjan Raide-Jokeri 2:n valmistelua varten. Suunnitteluperiaatteet ohjaavat yleisellä tasolla pienemmissä osissa tapahtuvaa jatkosuunnittelua.

Samalla on kuitenkin jo nyt käynnistetty Merikorttikuja 6 tontille asemakaavahanke, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä. Tässä Vuosaari-Seuran, Vuosaari-Säätiön ja Vuosaari-toimikunnan yhteisessä kannanotossa käsitellään näitä molempia toisiinsa liittyviä hankkeita.

Lausunto Meri-Rastilan uudesta asemakaavaluonnoksesta

Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen otsikon alla vireillä olevasta asemakaavahankkeesta Vuosaaren Meri-Rastilan ja Kallahden osa-alueille on laadittu uusi luonnos havainnekuvana kommentoitavaksi ja samalla on tuotu keskusteluun myös kolme yksityiskohtaisempaa puistosuunnitelmaluonnosta.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta ovat ottaneet poikkeuksellisen mittavaa täydennysrakentamista esittävään hankkeeseen kantaa jo useamman kerran. Aiemmissa mielipiteissä esitetyt ajatukset ovat suurelta osin edelleen ajankohtaisia eli tässä ei nyt ole tarpeen toistaa niitä kaikkia uudelleen. Lausunnot ovat luettavissa Vuosaari.fi-sivustolla: Vuosaari.fi > Vuosaari-Seura > Lausunnot ja kannanotot.

Lausunto yleiskaavan toteuttamisohjelmasta Vuosaaressa

Helsingin uuden yleiskaavan käytännön toteuttamista jatkossa ohjaava yleiskaavan toteuttamisohjelma on nyt kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä. Ohjelmassa hahmotellaan yleiskaavan jatkosuunnittelun eli asemakaavoituksen ja muiden hankkeiden ajoittamista aina vuoteen 2050 asti.

Toteuttamisen aikataulutus on jaettu kolmeen aikakategoriaan: lähitulevaisuus (vaihe I), joka vastaa noin 15 ensimmäisen vuoden tarpeisiin ja käsittää vuosijaksot 2018–2035, keskipitkä aikajakso (vaihe II) vuosille 2030–2040 ja kaukaisempi tulevaisuus (vaihe III) vuodesta 2040 eteenpäin.

Käsitellessään ohjelman luonnosta joulukuussa 2016 lautakunta edellytti, että̈ hyväksyessään yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnoksen, kaupunginvaltuuston yleiskaavakäsittelyssä hyväksymät ponnet tulee ottaa huomioon toteuttamisohjelman tarkentuessa. Lautakunta myös päätti, että̈ eri hankkeiden toteutusjärjestyksestä ja aikataulusta päätetään varsinaisesti vasta nyt ohjelman lopullisen päättämisen yhteydessä̈.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta keskittyvät tässä yhteisessä kannanotossaan nyt kommentoimaan ainoastaan ajankohtaisinta ja Vuosaaren osalta ongelmallista ensimmäisen vaiheen osuutta toteuttamisohjelmassa. Jatkossa kaupunginvaltuusto päivittää ohjelman sisältöä aina uuden valtuustokauden alkaessa.

Lausunto Retkeilijänkadun asemakaavahankkeesta

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on käynnistänyt asemakaavan muutosprosessin Vuosaaren Rastilankallion alueella. Asia koskee osoitteen Retkeilijänkatu 11 toimitilarakennusta sekä sen vieressä olevaa nykyistä pysäköintialuetta osoitteessa Retkeilijänkatu 13. Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 2007 molemmat tontit on merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi. Nyt toimistorakennusta ehdotetaan muutettavaksi opiskelija-asunnoiksi ja pysäköintipaikkojen alueelle esitetään vuokra-asuinrakentamista.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät epäsuotuisana Vuosaaressa jo pitkään jatkunutta kehityskulkua, jossa asemakaavassa toimitilaan osoitettuja tontteja muutetaan yksitellen asuinkäyttöön. Toimintatapa ei tue Vuosaaren kehittämistä eläväksi monipuoliseksi kaupunginosaksi, jossa olisi asumisen ja satamatoimintojen lisäksi myös toimistotyöpaikkoja sekä erilaisia toisen ja kolmannen asteen opiskelupaikkoja.

Muistutus Aromikujan asemakaavaehdotuksesta

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät hyvänä asiana, että pitkään tyhjillään olleen Delfiinikorttelin alueen suunnittelu aivan Vuosaaren kaupunginosan keskustassa on nyt vireillä. Kaavahanke on käynnistynyt Paulig Groupin ja Citycon Oyj:n aloitteesta. Yhtiöt omistavat pääosin maapohjan kaavan alueella.

Kaavahankkeen ongelmia

Allekirjoittajat pitävät kuitenkin erikoisena ja ongelmallisena sitä, että maisemallisesti ja sijainniltaan Vuosaaressa ehkä kaikkein keskeisintä asemakaavaa ei ole tuotu muodollisen vuorovaikutusprosessin mukaisesti kaavaluonnoksena lainkaan asukkaille tai kaupunkisuunnittelulautakunnalle nähtäville, vaan kaavahanke on edennyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta suoraan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksentekoon kaavaehdotuksena. Hyvän vuorovaikutuksen mahdollisuudet ovat siten olleet riittämättömiä. Kaavahankkeen esittelyn Itä-Helsingin kaavapäivän yhteydessä Stoassa helmikuussa 2017 yhdessä lukuisten muiden suunnittelualueiden kanssa ei voida mitenkään katsoa korvaavan luonnoksen muodollista esilläoloa.