Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

Lausunto Ramsinranta IV asemakaavahankkeesta

Kaupungin asemakaavapalvelu valmistelee uutta asemakaavaa Vuosaaren Meri-Rastilaan. Asemakaavan muutos koskee kahta aluetta Ramsinrannassa eli Nordentry Oy:n omistamaa entisen Alkon koulutuskeskuksen Vuorannan tonttia osoitteissa Vilsandinkuja 3 ja Vilsandinkuja 4 ja sen katu- ja pysäköintialueita, sekä Transmeri Oy:n korttelia osoitteessa Ramsinniementie 18 ja siihen liittyviä katualueita ja metsää, Pikku Kortlahden puistoa sekä Ramsinkannasta.

Lausunto Kallahdenniemen matalikon luonnonsuojelualueen perustamisesta

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut valmistelee rauhoitusehdotusta uudesta luonnonsuojelualueesta, joka kattaa 228 hehtaarin laajuisen merialueen Kallahdenniemeltä Villinginluodolle asti. Luonnonsuojelualueen tarkoitus on suojella harjumuodostuman vedenalaisia osia sekä̈ sen harvinaisia luontotyyppejä, linnustoa ja uhanalaisia eliölajeja. Kyseessä̈ on yksi maamme harvoista vedenalaisista luonnonsuojelualueista ja Helsingissä ensimmäinen lajissaan.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät hanketta hyvin perusteltuna, kannatettavana ja tervetulleena. Alueesta on tehty esityksen pohjaksi myös monipuolisia ja huolella laadittuja selvityksiä, jotka osaltaan laajentavat Kallahdenniemen arvokkaan kokonaisuuden tunnettavuutta myös vedenalaisen luonnon alueelle.

Lausunto Kallvikintien ympäristön suunnitteluperiaatteista sekä Merikorttikuja 6 asemakaavasta

Vuosaaren Kallvikintien reunustoille laaditaan kaupungin toimesta nyt suunnitteluperiaatteita täydennysrakentamista sekä alueelle suunnitellun pikaraitiotielinjan Raide-Jokeri 2:n valmistelua varten. Suunnitteluperiaatteet ohjaavat yleisellä tasolla pienemmissä osissa tapahtuvaa jatkosuunnittelua.

Samalla on kuitenkin jo nyt käynnistetty Merikorttikuja 6 tontille asemakaavahanke, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä. Tässä Vuosaari-Seuran, Vuosaari-Säätiön ja Vuosaari-toimikunnan yhteisessä kannanotossa käsitellään näitä molempia toisiinsa liittyviä hankkeita.

Lausunto Meri-Rastilan uudesta asemakaavaluonnoksesta

Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen otsikon alla vireillä olevasta asemakaavahankkeesta Vuosaaren Meri-Rastilan ja Kallahden osa-alueille on laadittu uusi luonnos havainnekuvana kommentoitavaksi ja samalla on tuotu keskusteluun myös kolme yksityiskohtaisempaa puistosuunnitelmaluonnosta.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta ovat ottaneet poikkeuksellisen mittavaa täydennysrakentamista esittävään hankkeeseen kantaa jo useamman kerran. Aiemmissa mielipiteissä esitetyt ajatukset ovat suurelta osin edelleen ajankohtaisia eli tässä ei nyt ole tarpeen toistaa niitä kaikkia uudelleen. Lausunnot ovat luettavissa Vuosaari.fi-sivustolla: Vuosaari.fi > Vuosaari-Seura > Lausunnot ja kannanotot.

Lausunto yleiskaavan toteuttamisohjelmasta Vuosaaressa

Helsingin uuden yleiskaavan käytännön toteuttamista jatkossa ohjaava yleiskaavan toteuttamisohjelma on nyt kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä. Ohjelmassa hahmotellaan yleiskaavan jatkosuunnittelun eli asemakaavoituksen ja muiden hankkeiden ajoittamista aina vuoteen 2050 asti.

Toteuttamisen aikataulutus on jaettu kolmeen aikakategoriaan: lähitulevaisuus (vaihe I), joka vastaa noin 15 ensimmäisen vuoden tarpeisiin ja käsittää vuosijaksot 2018–2035, keskipitkä aikajakso (vaihe II) vuosille 2030–2040 ja kaukaisempi tulevaisuus (vaihe III) vuodesta 2040 eteenpäin.

Käsitellessään ohjelman luonnosta joulukuussa 2016 lautakunta edellytti, että̈ hyväksyessään yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnoksen, kaupunginvaltuuston yleiskaavakäsittelyssä hyväksymät ponnet tulee ottaa huomioon toteuttamisohjelman tarkentuessa. Lautakunta myös päätti, että̈ eri hankkeiden toteutusjärjestyksestä ja aikataulusta päätetään varsinaisesti vasta nyt ohjelman lopullisen päättämisen yhteydessä̈.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta keskittyvät tässä yhteisessä kannanotossaan nyt kommentoimaan ainoastaan ajankohtaisinta ja Vuosaaren osalta ongelmallista ensimmäisen vaiheen osuutta toteuttamisohjelmassa. Jatkossa kaupunginvaltuusto päivittää ohjelman sisältöä aina uuden valtuustokauden alkaessa.

Lausunto Retkeilijänkadun asemakaavahankkeesta

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on käynnistänyt asemakaavan muutosprosessin Vuosaaren Rastilankallion alueella. Asia koskee osoitteen Retkeilijänkatu 11 toimitilarakennusta sekä sen vieressä olevaa nykyistä pysäköintialuetta osoitteessa Retkeilijänkatu 13. Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 2007 molemmat tontit on merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi. Nyt toimistorakennusta ehdotetaan muutettavaksi opiskelija-asunnoiksi ja pysäköintipaikkojen alueelle esitetään vuokra-asuinrakentamista.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät epäsuotuisana Vuosaaressa jo pitkään jatkunutta kehityskulkua, jossa asemakaavassa toimitilaan osoitettuja tontteja muutetaan yksitellen asuinkäyttöön. Toimintatapa ei tue Vuosaaren kehittämistä eläväksi monipuoliseksi kaupunginosaksi, jossa olisi asumisen ja satamatoimintojen lisäksi myös toimistotyöpaikkoja sekä erilaisia toisen ja kolmannen asteen opiskelupaikkoja.

Muistutus Aromikujan asemakaavaehdotuksesta

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta pitävät hyvänä asiana, että pitkään tyhjillään olleen Delfiinikorttelin alueen suunnittelu aivan Vuosaaren kaupunginosan keskustassa on nyt vireillä. Kaavahanke on käynnistynyt Paulig Groupin ja Citycon Oyj:n aloitteesta. Yhtiöt omistavat pääosin maapohjan kaavan alueella.

Kaavahankkeen ongelmia

Allekirjoittajat pitävät kuitenkin erikoisena ja ongelmallisena sitä, että maisemallisesti ja sijainniltaan Vuosaaressa ehkä kaikkein keskeisintä asemakaavaa ei ole tuotu muodollisen vuorovaikutusprosessin mukaisesti kaavaluonnoksena lainkaan asukkaille tai kaupunkisuunnittelulautakunnalle nähtäville, vaan kaavahanke on edennyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta suoraan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksentekoon kaavaehdotuksena. Hyvän vuorovaikutuksen mahdollisuudet ovat siten olleet riittämättömiä. Kaavahankkeen esittelyn Itä-Helsingin kaavapäivän yhteydessä Stoassa helmikuussa 2017 yhdessä lukuisten muiden suunnittelualueiden kanssa ei voida mitenkään katsoa korvaavan luonnoksen muodollista esilläoloa.

Lausunto Vuosaaren keskustan ja lukion tontin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteet marraskuussa 2016. Lautakunta teki monia hyviä muutoksia suunnitteluperiaatteisiin ja useita allekirjoittajayhteisöjen aiemmassa lausunnossa esitettyjä toiveita otettiin huomioon hankkeeseen lisäyksinä ja tarkennuksina.

Vuosaaren keskustan alueen asemakaavat laaditaan vaiheittain aloittaen Vuosaaren lukion tontista. Vuosaaren keskustaa ja metroaseman ympäristöä suunnitellaan monipuoliseksi ja kävelypainotteiseksi keskustamaiseksi alueeksi.

Keskusta-alueen kehittämisestä tullaan järjestämään arkkitehtikilpailu. Kilpailun valmistelut alkavat keväällä ja kilpailu on tarkoitus järjestää syksyn 2017 aikana. Kilpailun tuloksia tullaan soveltamaan alueen suunnittelun jatkuessa. Vuosaaren lukion tontin kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta syksyllä 2017.

Lausunto Halkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavahankkeesta

Kaupunkisuunnitteluvirasto laatii asemakaavaa Vuosaaren Uutelan Halkullanniemen länsiosaan ja Nuottasaareen ja kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä lausuntoja varten.

Helsinki liitti Uutelan ulkoilualueeseen Nuottasaaren ja Halkullanniemen länsiosan alueen vuonna 2013. Teknisesti kolmena eri kauppana Oy Grönblom Ab:n ja Notholmen Ab:n kanssa tehdyssä vaihdossa kaupunki luovutti rakentamattoman pientalotontin Munkkiniemestä̈ ja sai runsaan 5 hehtaarin suuruisen rantakokonaisuuden rakennuksineen Halkullanniemestä ja Nuottasaaresta sekä 100 000 euron välirahan. Uutelan aluekokonaisuudella on rantaviivaa noin 1 km, josta noin puolet mantereella ja puolet kävelysillalla varustetussa noin 2 hehtaarin suuruisessa Nuottasaaressa.

Lausunto Vuosaaren Meri-Rastilan asemakaavaluonnoksesta

Kaupunkisuunnitteluvirasto on valmistelemassa Vuosaaren Meri-Rastilan alueelle uutta asemakaavaa, jonka luonnos on nyt ollut nähtävillä. Luonnoksessa esitetään kaava-alueen nykyiseen kokonaiskerrosalaan mittavaa yli 160 % lisäystä.

Virasto perustelee poikkeuksellisen suurta täydennysrakentamista nykyisen Meri-Rastilan väljyydellä. Alue suunniteltiin ennen päätöstä metrolinjan jatkamisesta Itäkeskuksesta Vuosaareen. Myöhemmin toteutetut Kallahti ja Aurinkolahti ovat huomattavasti tiiviimpiä. Kaavan luonnoksessa nyt esitetty rakentaminen Pohjavedenpuistoon sekä Ullaksenpuistoon sijoittuu kuitenkin Kallahden osa-alueen puolelle.

Kaavaluonnoksesta on tarkoitus edetä varsinaiseen kaavaehdotukseen kahdessa vaiheessa eli jatkosuunnittelussa tarkastellaan alueen pohjoisosaa ja eteläosaa erikseen. Niistä myös tehdään lopulliset päätökset eri ajankohtina.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta ovat antaneet Meri-Rastilan kaavahankkeesta jo kolme aiempaa lausuntoa, jotka ovat kaikki luettavissa Vuosaari.fi-sivustolla: Vuosaari.fi > Vuosaari-Seura > Lausunnot ja kannanotot. Mielipiteet ovat edelleen ajankohtaisia eli tässä ei enää toisteta uudelleen kaikkia aiempien kannanottojen näkökohtia.