Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

Muistutus yleiskaavaehdotuksesta

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut Helsingille uuden yleiskaavaehdotuksen, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi vuoden 2015 marraskuussa.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö antoivat viime vuoden helmikuussa yhteisen lausunnon yleiskaavaluonnoksesta. Mielipiteessä kiinnitettiin viraston ja lautakunnan huomiota muutamiin luonnoksessa esiintyviin kaupunginosaa koskeviin epäkohtiin.

Mielipide Meri-Rastilan kaupunkiuudistus -hankkeesta

Keväällä 2015 käynnistynyt Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen nimellä esitetty asemakaavahanke on edennyt kaupunkisuunnitteluvirastossa nyt niin, että kaavamuutoksesta on ollut lokakuussa verkkokysely. Alueella on myös järjestetty kaksi kaavakävelyä ja niiden yhteydessä pienimuotoiset keskustelutilaisuudet.

Mielipide yleiskaavaehdotuksesta koskien Uutelaa ja Rastilaa

Kaupunkisuunnitteluviraston valmistelema ehdotus Helsingin uudeksi yleiskaavaksi on nyt kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä. Viime vuoden lopulla esitettyyn luonnokseen verrattuna suurin yksittäinen muutos ehdotuksessa Vuosaaren osalta on Rastilan leirintäalueen siirtäminen Uutelaan ja Rastilan kartanon lähiympäristön osoittaminen mittavaksi kerrostaloalueeksi.

Vuosaari-Seura pitää kaavaluonnokseen tehtyä muutosta harvinaisen huonosti valmisteltuna. Muutos perustuu yleiskaavaehdotuksen selostuksen mukaan kiinteistölautakunnan yleiskaavalausunnossaan tekemään ehdotukseen, jossa esitettiin leirintäaluetta siirrettäväksi harhaanjohtavasti "Vuosaaren sataman läheisyyteen". Tosiasiallisesti laaja asuntovaunukenttä huoltorakennuksineen raivattaisiin useissa kaupungin omissakin selvityksissä arvokkaaksi todetulle Uutelan ulkoilualueelle.

Lausunto Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee asemakaavan muutosta Meri-Rastilan Lohiniemenrantaan. Suunnitelmissa on rakentaa alueelle Planmeca Oy:n koulutuskeskus sekä majoitustiloja yrityksen koulutustilaisuuksiin osallistuville.

Allekirjoittajat Vuosaari-Seura, Vuosaari-Säätiö ja Vuosaari-toimikunta näkevät koulutuskeskustoiminnan periaatteessa hyvänä ja sopivana Vuosaaren kaupunginosan monipuoliselle kehittämiselle, mutta katsovat nyt esillä olevaan alustavaan suunnitelmaan liittyvän useita merkittäviä rakennusten hahmoteltuun sijaintiin liittyviä ongelmia.

Lausunto Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 ja metsäverkostoselvityksen ehdotuksesta

Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö kiittävät ympäristökeskuksen laatimaa ehdotusta siitä, että aiempien usein hyvin pienien ja ahtaasti rajattujen luonnonsuojelualueiden lisäksi nyt on ehdotuksessa mukana myös selvästi useampia yhtenäisiä laajahkoja alueita. Tämä parantaa tulevaisuudessa Helsingin arvokkaiden luontoalueiden hahmottamista ja edistää niiden säilymistä muuttuvan kaupunkiympäristön keskellä.

Luonnonsuojeluehdotuksen ja uuden metsäverkostoselvityksen välinen suhde on esillä olleessa materiaalissa tosin hieman vaikeasti avautuva ja osin epäjohdonmukainen. Osa uusista suojelualueiksi ehdotettavista metsäisistä luonnonsuojelualueista kun on rajattu pois metsäverkostosta, vaikka niiden kaikkein arvokkaimpina metsäkohteina kuuluisi olla nimenomaan myös uuden Helsingin metsäverkoston keskiössä.

Postia ei saa lakkauttaa 40 000 asukkaan Vuosaaresta

Julkisuudessa on liikkunut toistaiseksi vahvistamattomia tietoja Vuosaaren postitoimiston lopettamisesta. Vuosaari-Seura, Aurinkolahti-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö ovat pöyristyneitä Posti Group Oyj:n suunnitelmista. Vuosaari on pinta-alaltaan Helsingin suurin kaupunginosa ja sen asukasmäärä on jo lähes 40 000. Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää Vuosaarta yhtenä Helsingin kaupungin painopistealueena.

Vuosaaren postitoimisto sijaitsee metroaseman välittömässä läheisyydessä, aivan asuinalueen keskipisteessä. Sen palvelut ovat asukkaiden helposti saatavilla. Lisäksi postitoimistolla on suuri merkitys lukuisille kaupunginosassa toimiville yhdistyksille ja pienyrityksille. Ne eivät voi käyttää Postin suurille yrityksille tarkoitettuja palveluja.

Lausunto Meri-Rastilan täydennysrakentamishankkeesta

Taustaa

Kaupunkisuunnitteluviraston laatiman osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan Vuosaaren Meri-Rastilan asemakaavan muutoksen tavoitteena on tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta huomattavasti ja kehittää metroaseman ympäristöä. Asemakaavahankkeen yhteydessä on tarkoitus parantaa alueen julkisia kaupunkitiloja yhteistyössä Helsingin kaupungin lähiöprojektin kanssa.

Meri-Rastilan asemakaavan muutoksella kerrotaan pyrittävän saamaan kaavan alueelle 170000–250000 kerrosneliömetriä lisärakentamista, mikä tarkoittaisi noin 3300–4600 uutta asukasta. Täydennysrakentamista tutkitaan olemassa oleville tonteille sekä viheralueille. Pysäköinnin kehittämistä ja piha-alueiden toimivuutta pyritään edistämään täydennysrakentamisen suunnittelun yhteydessä.

Kaavahankkeen lähtötilanne

Allekirjoittajayhteisöt Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö eivät näe periaatteellista ongelmaa Meri-Rastilan maltillisessa ja huolella suunnitellussa täydennysrakentamisessa, mutta ihmettelevät suuresti osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa hahmoteltua poikkeuksellisen suurta mittakaavaa kun puhutaan jo valmiiksi rakennetusta ja hyvin vakiintuneesta asuinalueesta.

Lausunto Helsingin uuden yleiskaavan luonnoksesta

Yleistä yleiskaavaluonnoksesta

Allekirjoittajayhteisöt Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö pitävät uuden Helsingin yleiskaavaluonnoksen parhaina puolina selkeää pyrkimystä kantakaupungin laajentamiseen sekä kaupunkibulevardien avulla tapahtuvaan maankäytön tiivistämiseen.


Yleiskaavakarttaan valittu esittämistapa – eli hehtaarin neliöistä koostettu kunkin alueen päätarkoitusta ilmentävä kaavakartta – ei kuitenkaan tee oikeutta kaupunkirakenteen monimuotoisuudelle ja tuottaa vaikeuksia paitsi kartan tulkitsemisessa myös sen mahdollisia tulevia vaikutuksia arvioitaessa. Oikeusvaikutteiselta yleiskaavakartalta on syytä odottaa selkeyttä ja kuvattavan kohteen mahdollisimman monien keskeisten ominaisuuksien esittämistä asemakaavoituksen tueksi.

Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö pitävät Uudenmaan maakuntaliiton laatimaa Uudenmaan 4. maakuntakaavan luonnosta hyvänä täydennyksenä aiempiin vaihemaakuntakaavoihin, mutta ihmettelevät kaavaluonnoksen laatimisen ajoitusta suhteessa maakunnan suurimman kaupungin Helsingin uuden yleiskaavan valmistelun suhteen.

Maakuntakaavan ja yleiskaavan keskinäinen suhde on vaarassa hämärtyä vastoin maankäyttö- ja rakennuslain henkeä kun maakuntakaavaprosessi ja yleiskaavaprosessi ovat samanaikaisia ja maakuntakaavan asema yleiskaavaa ohjaavana kaavana ei pääkaupungissa käytännössä pääse toteutumaan. Näin voi syntyä mahdollisuus, että maakuntakaavaa yritetään saada reagoimaan Helsingin yleiskaavan linjauksiin, kun tilanteen pitäisi toimia nimenomaan toisin päin.

Muistutus Lokkisaarenpuiston asemakaavan muutoksesta

Taustaa

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan kolmea uutta asemakaavaa Punakiventien ja Lokkisaarentien ympäristöön. Kaava-alueet ovat toistensa välittömässä läheisyydessä, joten niitä olisi ollut hedelmällistä ja luontevaa tarkastella yhdessä. Jostain syystä ne kuitenkin on esitetty erikseen.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö antoivat kaavaluonnoksista lausunnon loppuvuodesta 2013. Kannanotossa ei nähty suuria periaatteellisia ongelmia Punakiventie 1-11:n tai Vuosaarentie 10:n kaavaluonnoksissa. Yhteisöjen esittämät muutamat kriittiset huomiot kaavoista eivät vastustaneet taloyhtiöiden omille tonteille tapahtuvaa täydennysrakentamista. Lausunnossa esitetyt ajatukset oli myös suurelta osin korjattu kaavojen lopullisiin luonnoksiin. Lokkisaaren puistoon esitetyn kaavan allekirjoittajayhteisöt sen sijaan näkivät tuolloin ja näkevät edelleen hyvin ongelmallisena ja vahingollisena alueelle.