Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

Postia ei saa lakkauttaa 40 000 asukkaan Vuosaaresta

Julkisuudessa on liikkunut toistaiseksi vahvistamattomia tietoja Vuosaaren postitoimiston lopettamisesta. Vuosaari-Seura, Aurinkolahti-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö ovat pöyristyneitä Posti Group Oyj:n suunnitelmista. Vuosaari on pinta-alaltaan Helsingin suurin kaupunginosa ja sen asukasmäärä on jo lähes 40 000. Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää Vuosaarta yhtenä Helsingin kaupungin painopistealueena.

Vuosaaren postitoimisto sijaitsee metroaseman välittömässä läheisyydessä, aivan asuinalueen keskipisteessä. Sen palvelut ovat asukkaiden helposti saatavilla. Lisäksi postitoimistolla on suuri merkitys lukuisille kaupunginosassa toimiville yhdistyksille ja pienyrityksille. Ne eivät voi käyttää Postin suurille yrityksille tarkoitettuja palveluja.

Lausunto Meri-Rastilan täydennysrakentamishankkeesta

Taustaa

Kaupunkisuunnitteluviraston laatiman osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan Vuosaaren Meri-Rastilan asemakaavan muutoksen tavoitteena on tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta huomattavasti ja kehittää metroaseman ympäristöä. Asemakaavahankkeen yhteydessä on tarkoitus parantaa alueen julkisia kaupunkitiloja yhteistyössä Helsingin kaupungin lähiöprojektin kanssa.

Meri-Rastilan asemakaavan muutoksella kerrotaan pyrittävän saamaan kaavan alueelle 170000–250000 kerrosneliömetriä lisärakentamista, mikä tarkoittaisi noin 3300–4600 uutta asukasta. Täydennysrakentamista tutkitaan olemassa oleville tonteille sekä viheralueille. Pysäköinnin kehittämistä ja piha-alueiden toimivuutta pyritään edistämään täydennysrakentamisen suunnittelun yhteydessä.

Kaavahankkeen lähtötilanne

Allekirjoittajayhteisöt Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö eivät näe periaatteellista ongelmaa Meri-Rastilan maltillisessa ja huolella suunnitellussa täydennysrakentamisessa, mutta ihmettelevät suuresti osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa hahmoteltua poikkeuksellisen suurta mittakaavaa kun puhutaan jo valmiiksi rakennetusta ja hyvin vakiintuneesta asuinalueesta.

Lausunto Helsingin uuden yleiskaavan luonnoksesta

Yleistä yleiskaavaluonnoksesta

Allekirjoittajayhteisöt Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö pitävät uuden Helsingin yleiskaavaluonnoksen parhaina puolina selkeää pyrkimystä kantakaupungin laajentamiseen sekä kaupunkibulevardien avulla tapahtuvaan maankäytön tiivistämiseen.


Yleiskaavakarttaan valittu esittämistapa – eli hehtaarin neliöistä koostettu kunkin alueen päätarkoitusta ilmentävä kaavakartta – ei kuitenkaan tee oikeutta kaupunkirakenteen monimuotoisuudelle ja tuottaa vaikeuksia paitsi kartan tulkitsemisessa myös sen mahdollisia tulevia vaikutuksia arvioitaessa. Oikeusvaikutteiselta yleiskaavakartalta on syytä odottaa selkeyttä ja kuvattavan kohteen mahdollisimman monien keskeisten ominaisuuksien esittämistä asemakaavoituksen tueksi.

Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö pitävät Uudenmaan maakuntaliiton laatimaa Uudenmaan 4. maakuntakaavan luonnosta hyvänä täydennyksenä aiempiin vaihemaakuntakaavoihin, mutta ihmettelevät kaavaluonnoksen laatimisen ajoitusta suhteessa maakunnan suurimman kaupungin Helsingin uuden yleiskaavan valmistelun suhteen.

Maakuntakaavan ja yleiskaavan keskinäinen suhde on vaarassa hämärtyä vastoin maankäyttö- ja rakennuslain henkeä kun maakuntakaavaprosessi ja yleiskaavaprosessi ovat samanaikaisia ja maakuntakaavan asema yleiskaavaa ohjaavana kaavana ei pääkaupungissa käytännössä pääse toteutumaan. Näin voi syntyä mahdollisuus, että maakuntakaavaa yritetään saada reagoimaan Helsingin yleiskaavan linjauksiin, kun tilanteen pitäisi toimia nimenomaan toisin päin.

Muistutus Lokkisaarenpuiston asemakaavan muutoksesta

Taustaa

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan kolmea uutta asemakaavaa Punakiventien ja Lokkisaarentien ympäristöön. Kaava-alueet ovat toistensa välittömässä läheisyydessä, joten niitä olisi ollut hedelmällistä ja luontevaa tarkastella yhdessä. Jostain syystä ne kuitenkin on esitetty erikseen.

Vuosaari-Seura, Vuosaari-toimikunta ja Vuosaari-Säätiö antoivat kaavaluonnoksista lausunnon loppuvuodesta 2013. Kannanotossa ei nähty suuria periaatteellisia ongelmia Punakiventie 1-11:n tai Vuosaarentie 10:n kaavaluonnoksissa. Yhteisöjen esittämät muutamat kriittiset huomiot kaavoista eivät vastustaneet taloyhtiöiden omille tonteille tapahtuvaa täydennysrakentamista. Lausunnossa esitetyt ajatukset oli myös suurelta osin korjattu kaavojen lopullisiin luonnoksiin. Lokkisaaren puistoon esitetyn kaavan allekirjoittajayhteisöt sen sijaan näkivät tuolloin ja näkevät edelleen hyvin ongelmallisena ja vahingollisena alueelle.

Lausunto Helsingin uudesta yleiskaavahankkeesta

Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee parhaillaan uutta yleiskaavaa. Kaavahankkeen alustavat visioaineistot hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa syksyllä 2013 ja kaavaluonnos valmistunee marraskuussa 2014. Vuosaaren kaupunginosa on visioaineistossa esitetty yhtenä kymmenestä Helsingin kehitettävistä kaupunginosakokonaisuuksista.

Yleiskaavan vaikutuksia Vuosaaressa esiteltiin Vuosaari-toimikunnan kokouksessa 15.5.2014. Paikalla oli suunnittelijoita sekä kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavaosastolta sekä viraston asemakaavaosaston itäisestä toimistosta.

Vuosaaren osalta täydennysrakentamista esitetään lähes koko Vuosaareen: eniten Keski-Vuosaareen ja Meri-Rastilaan. Tiivistettävän rakentamisen painopistealueet ovat Vuotien, asemanseutujen ja metroradan sekä tulevan Jokeri 2 -pikaraitiotien varrella eli Kallvikintien reunustat. Suunnittelussa on ollut esillä myös uusi saaristoraitiotie Vuosaaren metroasemalta Ramsinniemeä pitkin Vartiosaareen ja edelleen Laajasalosta keskustaan. Meri-Rastilan ulkoilualueelle on luonnosteltu rakentamista viime joulukuussa valtuustossa hyväksytyn osayleiskaavan alueen lisäksi. Myös Mustavuoren eteläosaan ja nyt lisäksi Ramsinniemelle ollaan ehdottamassa asuinrakentamista.

Lausunto Karavaanikadun kortteleiden asemakaavahankkeesta

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta Karavaanikadun kortteleille osoitteissa: Karavaanikatu 1/Retkeilijänkatu 1, Karavaanikatu 2/Karavaanikuja 2 sekä Karavaanikatu 3/Retkeilijänkatu 2. Kaava-alueeseen kuuluu lisäksi nykyisiä katualueita.

Karavaanikatu 2:n hotellitonttia esitetään muutettavaksi asuintontiksi. Asuinrakennus sijoittuisi kadunvarrelle ja kerrosluku olisi 6-10, keskimäärin 8. Myös Retkeilijänkatu 1, jossa on toimistotontti, muuttuisi esityksessä asuintontiksi. Kerrosluku säilyisi nykykaavan mukaisena 10 ½. Uusia asukkaita tulisi noin 500.

Kaavahankeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos selostuksineen ja muu valmisteluaineisto on ollut esillä lausunnoille.

Lausunto Helsingin Energian biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Yleistä

Allekirjoittaneet yhteisöt ovat 19.1.2014 antaneet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle lausunnon nykyisten maakaasukäyttöisten voimalaitosten Vuosaari A ja Vuosaari B läheisyyteen suunnitteilla olevan uuden biopolttoainetta hyödyntävän Vuosaari C-voimalaitoksen kaavoitukseen liittyvistä kysymyksistä. Yhteisöt toteavat, että useimmat lausunnossa esitetyt mielipiteet ja arviot ovat edelleen relevantteja.

Nyt valmistuneessa arviointiselostuksessa on lueteltu ja tarkasteltu kiitettävän laajasti erilaisia ympäristöön ja voimalaitoksen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, joista todetaan, että ne otetaan suunnittelussa huomioon ja siten haitat ja riskit voidaan minimoida.

Seuraavassa kuitenkin keskitytään nyt valmistuneen YVA-selostuksen muutamiin ongelmiin Vuosaareen suunnitellun uuden voimalan osalta.

Lausunto Uutelan koira-aitauksen suunnitelmaluonnoksesta

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto suunnittelee Vuosaaren Uutelan ulkoilualueelle uutta koira-aitausta. Alue on tällä hetkellä vanhaa umpeen kasvanutta pihapiiriä ja ympärillä kasvaa arvokasta lehtomaista kangasmetsää.

Suunniteltavan koira-aitauksen pinta-ala on noin 4160 m² ja sitä varten rakennettavan puistokäytävän pituus on noin 200 m. Koira-aitaukselle rakennettaisiin puistokäytävä Hellekujan pohjoispäästä nykyistä Länsireimarintien linjausta noudattaen. Käytävän koira-aitauksen puoleiseen päähän rakennettaisiin kääntöpaikka huoltotoimintaa varten. Käytävä toimisi luonnoksen mukaan huoltoreittinä siihen asti, kunnes uusi Tuonilmaisentie rakennettaisiin.

Mielipide Vuosaaren voimalaitosalueen asemakaavaluonnoksesta

Yleistä: vaillinaiset taustaselvitykset

Nykyisten maakaasukäyttöisten voimalaitosten Vuosaari A ja Vuosaari B läheisyyteen on potentiaalisesti suunnitteilla uusi biopolttoainetta hyödyntävä Vuosaari C-voimalaitos. Hankkeeseen sisältyy myös uusia polttoainevarastoja, pistolaituri, rautatie- ja maantiekuljetuksien lastauspaikat sekä polttoaineen kuljetin.