Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

Lausunto Helsingin uudesta yleiskaavahankkeesta

Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee parhaillaan uutta yleiskaavaa. Kaavahankkeen alustavat visioaineistot hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa syksyllä 2013 ja kaavaluonnos valmistunee marraskuussa 2014. Vuosaaren kaupunginosa on visioaineistossa esitetty yhtenä kymmenestä Helsingin kehitettävistä kaupunginosakokonaisuuksista.

Yleiskaavan vaikutuksia Vuosaaressa esiteltiin Vuosaari-toimikunnan kokouksessa 15.5.2014. Paikalla oli suunnittelijoita sekä kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavaosastolta sekä viraston asemakaavaosaston itäisestä toimistosta.

Vuosaaren osalta täydennysrakentamista esitetään lähes koko Vuosaareen: eniten Keski-Vuosaareen ja Meri-Rastilaan. Tiivistettävän rakentamisen painopistealueet ovat Vuotien, asemanseutujen ja metroradan sekä tulevan Jokeri 2 -pikaraitiotien varrella eli Kallvikintien reunustat. Suunnittelussa on ollut esillä myös uusi saaristoraitiotie Vuosaaren metroasemalta Ramsinniemeä pitkin Vartiosaareen ja edelleen Laajasalosta keskustaan. Meri-Rastilan ulkoilualueelle on luonnosteltu rakentamista viime joulukuussa valtuustossa hyväksytyn osayleiskaavan alueen lisäksi. Myös Mustavuoren eteläosaan ja nyt lisäksi Ramsinniemelle ollaan ehdottamassa asuinrakentamista.

Lausunto Karavaanikadun kortteleiden asemakaavahankkeesta

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta Karavaanikadun kortteleille osoitteissa: Karavaanikatu 1/Retkeilijänkatu 1, Karavaanikatu 2/Karavaanikuja 2 sekä Karavaanikatu 3/Retkeilijänkatu 2. Kaava-alueeseen kuuluu lisäksi nykyisiä katualueita.

Karavaanikatu 2:n hotellitonttia esitetään muutettavaksi asuintontiksi. Asuinrakennus sijoittuisi kadunvarrelle ja kerrosluku olisi 6-10, keskimäärin 8. Myös Retkeilijänkatu 1, jossa on toimistotontti, muuttuisi esityksessä asuintontiksi. Kerrosluku säilyisi nykykaavan mukaisena 10 ½. Uusia asukkaita tulisi noin 500.

Kaavahankeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos selostuksineen ja muu valmisteluaineisto on ollut esillä lausunnoille.

Lausunto Helsingin Energian biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Yleistä

Allekirjoittaneet yhteisöt ovat 19.1.2014 antaneet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle lausunnon nykyisten maakaasukäyttöisten voimalaitosten Vuosaari A ja Vuosaari B läheisyyteen suunnitteilla olevan uuden biopolttoainetta hyödyntävän Vuosaari C-voimalaitoksen kaavoitukseen liittyvistä kysymyksistä. Yhteisöt toteavat, että useimmat lausunnossa esitetyt mielipiteet ja arviot ovat edelleen relevantteja.

Nyt valmistuneessa arviointiselostuksessa on lueteltu ja tarkasteltu kiitettävän laajasti erilaisia ympäristöön ja voimalaitoksen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, joista todetaan, että ne otetaan suunnittelussa huomioon ja siten haitat ja riskit voidaan minimoida.

Seuraavassa kuitenkin keskitytään nyt valmistuneen YVA-selostuksen muutamiin ongelmiin Vuosaareen suunnitellun uuden voimalan osalta.

Lausunto Uutelan koira-aitauksen suunnitelmaluonnoksesta

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto suunnittelee Vuosaaren Uutelan ulkoilualueelle uutta koira-aitausta. Alue on tällä hetkellä vanhaa umpeen kasvanutta pihapiiriä ja ympärillä kasvaa arvokasta lehtomaista kangasmetsää.

Suunniteltavan koira-aitauksen pinta-ala on noin 4160 m² ja sitä varten rakennettavan puistokäytävän pituus on noin 200 m. Koira-aitaukselle rakennettaisiin puistokäytävä Hellekujan pohjoispäästä nykyistä Länsireimarintien linjausta noudattaen. Käytävän koira-aitauksen puoleiseen päähän rakennettaisiin kääntöpaikka huoltotoimintaa varten. Käytävä toimisi luonnoksen mukaan huoltoreittinä siihen asti, kunnes uusi Tuonilmaisentie rakennettaisiin.

Mielipide Vuosaaren voimalaitosalueen asemakaavaluonnoksesta

Yleistä: vaillinaiset taustaselvitykset

Nykyisten maakaasukäyttöisten voimalaitosten Vuosaari A ja Vuosaari B läheisyyteen on potentiaalisesti suunnitteilla uusi biopolttoainetta hyödyntävä Vuosaari C-voimalaitos. Hankkeeseen sisältyy myös uusia polttoainevarastoja, pistolaituri, rautatie- ja maantiekuljetuksien lastauspaikat sekä polttoaineen kuljetin.

Lausunto Keski-Vuosaareen valmisteilla olevista asemakaavaluonnoksista

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan kolmea uutta asemakaavaa Punakiventien ja Lokkisaarentien ympäristöön. Kaava-alueet ovat toistensa välittömässä läheisyydessä, joten niitä on luontevaa tarkastella yhdessä.

YLEISTÄ: SOSIAALISEN KESTÄVYYDEN TARKASTELU

Kaavojen käynnistysvaiheessa tulee saada mukaan myös eri alueiden sosiaalisen kestävyyden tarkastelu. Jos asukasmäärää halutaan kasvattaa, on aina samalla syytä selvittää miten turvataan koulu-, päiväkoti-, terveys- ym. peruspalvelut.

Vuosaaressa palvelut – tällä hetkellä erityisesti Vuosaaren terveysaseman palvelut – eivät nyt riitä kunnolla edes nykyisille asukkaille. Kun tehdään ympäristön vaikutusten arvioinnit ja jatkossa myös yritysvaikutusten arvioinnit, olisi tärkeä tarkastella myös vaikutusta palvelujen tarpeiden lisääntymiseen.

Lausunto Vartiosaaren maankäyttövaihtoehdoista

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut Vartiosaaresta kolme maankäyttövaihtoehtoa osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden laadintaa varten.

Yhdessä hahmotelmassa Vartiosaarta kehitetään virkistysalueena ja kahdessa muussa vaihtoehdossa saareen esitetään asuinrakentamista. Kaikissa vaihtoehdoissa saari liitetään silloilla mantereeseen sekä Laajasalon että Vuosaaren suuntiin. Silta Ramsinniemen kärkeen on kaikissa kolmessa vaihtoehdossa pyöräily- ja jalankulkusilta, jolla kuitenkin olisi myös huoltoliikennemahdollisuus. Laajasalon puoleisen sillan luonne vaihtelee eri vaihtoehdoissa pyörätiestä autoilu- tai pikaraitiotieyhteyteen (jonka edellytyksenä kuitenkin on Kruunuvuoren sillan toteuttaminen).

Vuosaari-Seura ja Vuosaari-Säätiö kannattavat Vartiosaaren säilymistä virkistysalueena nykyisessä laajuudessaan osana Itä-Helsingin kulttuuripuiston vihervyöhykettä. Yhtenäinen merellinen ulkoilualue Laajasalon itäosista Vartiosaaren ja Meri-Rastilan ulkoilualueen kautta Mustavuoreen ja Östersundomiin on tärkeä kerrostalovaltaisen itäisen Helsingin asukkaille ja vain riittävän suurena se takaa myös luonnon ekologisen monimuotoisuuden.

Lausunto Vuosaaren voimalaitosalueen asemakaavan muutoksen suunnittelun lähtökohdista

Nykyisten maakaasukäyttöisten voimalaitosten Vuosaari A ja Vuosaari B läheisyyteen on potentiaalisesti suunnitteilla uusi biopolttoainetta hyödyntävä Vuosaari C-voimalaitos. Hankkeeseen sisältyy myös uusia polttoainevarastoja, pistolaituri, rautatie- ja maantiekuljetuksien lastauspaikat sekä polttoaineen kuljetin.

Lausunto Keski-Vuosaareen valmisteilla olevista asemakaavahankkeista

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan kolmea asemakaavan muutosta Punakiventien ympäristöön. Kaava-alueet ovat toistensa välittömässä läheisyydessä, joten niitä on luontevaa tarkastella yhdessä.

Vuosaari-Seura ry ja Vuosaari-Säätiö rs toteavat asemakaavahankkeista seuraavaa.

Muistutus Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaehdotuksesta

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnalle

MUISTUTUS VUOSAAREN MERI-RASTILAN LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (NRO 12155)

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt osayleiskaavaehdotuksen Helsingin Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan alueelle. Virasto esittää 2000 asukkaan kerrostalovaltaisen asuinalueen rakentamista Meri-Rastilan ulkoilualueelle. Ehdotus hyväksyttiin niukalla yhden äänen enemmistöllä kaupunkisuunnittelulautakunnassa joulukuussa 2012.

Vuosaari-Seura, Vuosaaren asukastoimikunta sekä Vuosaari-Säätiö toteavat osayleiskaavaehdotuksesta seuraavaa.