Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

Lausunto Uutelan koira-aitauksen suunnitelmaluonnoksesta

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto suunnittelee Vuosaaren Uutelan ulkoilualueelle uutta koira-aitausta. Alue on tällä hetkellä vanhaa umpeen kasvanutta pihapiiriä ja ympärillä kasvaa arvokasta lehtomaista kangasmetsää.

Suunniteltavan koira-aitauksen pinta-ala on noin 4160 m² ja sitä varten rakennettavan puistokäytävän pituus on noin 200 m. Koira-aitaukselle rakennettaisiin puistokäytävä Hellekujan pohjoispäästä nykyistä Länsireimarintien linjausta noudattaen. Käytävän koira-aitauksen puoleiseen päähän rakennettaisiin kääntöpaikka huoltotoimintaa varten. Käytävä toimisi luonnoksen mukaan huoltoreittinä siihen asti, kunnes uusi Tuonilmaisentie rakennettaisiin.

Mielipide Vuosaaren voimalaitosalueen asemakaavaluonnoksesta

Yleistä: vaillinaiset taustaselvitykset

Nykyisten maakaasukäyttöisten voimalaitosten Vuosaari A ja Vuosaari B läheisyyteen on potentiaalisesti suunnitteilla uusi biopolttoainetta hyödyntävä Vuosaari C-voimalaitos. Hankkeeseen sisältyy myös uusia polttoainevarastoja, pistolaituri, rautatie- ja maantiekuljetuksien lastauspaikat sekä polttoaineen kuljetin.

Lausunto Keski-Vuosaareen valmisteilla olevista asemakaavaluonnoksista

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan kolmea uutta asemakaavaa Punakiventien ja Lokkisaarentien ympäristöön. Kaava-alueet ovat toistensa välittömässä läheisyydessä, joten niitä on luontevaa tarkastella yhdessä.

YLEISTÄ: SOSIAALISEN KESTÄVYYDEN TARKASTELU

Kaavojen käynnistysvaiheessa tulee saada mukaan myös eri alueiden sosiaalisen kestävyyden tarkastelu. Jos asukasmäärää halutaan kasvattaa, on aina samalla syytä selvittää miten turvataan koulu-, päiväkoti-, terveys- ym. peruspalvelut.

Vuosaaressa palvelut – tällä hetkellä erityisesti Vuosaaren terveysaseman palvelut – eivät nyt riitä kunnolla edes nykyisille asukkaille. Kun tehdään ympäristön vaikutusten arvioinnit ja jatkossa myös yritysvaikutusten arvioinnit, olisi tärkeä tarkastella myös vaikutusta palvelujen tarpeiden lisääntymiseen.

Lausunto Vartiosaaren maankäyttövaihtoehdoista

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut Vartiosaaresta kolme maankäyttövaihtoehtoa osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden laadintaa varten.

Yhdessä hahmotelmassa Vartiosaarta kehitetään virkistysalueena ja kahdessa muussa vaihtoehdossa saareen esitetään asuinrakentamista. Kaikissa vaihtoehdoissa saari liitetään silloilla mantereeseen sekä Laajasalon että Vuosaaren suuntiin. Silta Ramsinniemen kärkeen on kaikissa kolmessa vaihtoehdossa pyöräily- ja jalankulkusilta, jolla kuitenkin olisi myös huoltoliikennemahdollisuus. Laajasalon puoleisen sillan luonne vaihtelee eri vaihtoehdoissa pyörätiestä autoilu- tai pikaraitiotieyhteyteen (jonka edellytyksenä kuitenkin on Kruunuvuoren sillan toteuttaminen).

Vuosaari-Seura ja Vuosaari-Säätiö kannattavat Vartiosaaren säilymistä virkistysalueena nykyisessä laajuudessaan osana Itä-Helsingin kulttuuripuiston vihervyöhykettä. Yhtenäinen merellinen ulkoilualue Laajasalon itäosista Vartiosaaren ja Meri-Rastilan ulkoilualueen kautta Mustavuoreen ja Östersundomiin on tärkeä kerrostalovaltaisen itäisen Helsingin asukkaille ja vain riittävän suurena se takaa myös luonnon ekologisen monimuotoisuuden.

Lausunto Vuosaaren voimalaitosalueen asemakaavan muutoksen suunnittelun lähtökohdista

Nykyisten maakaasukäyttöisten voimalaitosten Vuosaari A ja Vuosaari B läheisyyteen on potentiaalisesti suunnitteilla uusi biopolttoainetta hyödyntävä Vuosaari C-voimalaitos. Hankkeeseen sisältyy myös uusia polttoainevarastoja, pistolaituri, rautatie- ja maantiekuljetuksien lastauspaikat sekä polttoaineen kuljetin.

Lausunto Keski-Vuosaareen valmisteilla olevista asemakaavahankkeista

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan kolmea asemakaavan muutosta Punakiventien ympäristöön. Kaava-alueet ovat toistensa välittömässä läheisyydessä, joten niitä on luontevaa tarkastella yhdessä.

Vuosaari-Seura ry ja Vuosaari-Säätiö rs toteavat asemakaavahankkeista seuraavaa.

Muistutus Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaehdotuksesta

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnalle

MUISTUTUS VUOSAAREN MERI-RASTILAN LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA (NRO 12155)

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt osayleiskaavaehdotuksen Helsingin Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan alueelle. Virasto esittää 2000 asukkaan kerrostalovaltaisen asuinalueen rakentamista Meri-Rastilan ulkoilualueelle. Ehdotus hyväksyttiin niukalla yhden äänen enemmistöllä kaupunkisuunnittelulautakunnassa joulukuussa 2012.

Vuosaari-Seura, Vuosaaren asukastoimikunta sekä Vuosaari-Säätiö toteavat osayleiskaavaehdotuksesta seuraavaa.

Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta

Uudenmaan liitto
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki

LAUSUNTO UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA

Yleistä

Seuraavassa Vuosaari-Seura ry:n kommentteja Uudenmaan liiton nyt lausuntokierrokselle esittämän Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta Helsingin Vuosaaren osalta.

Koska kulttuuriympäristöjä käsitellään kokonaisuutena maakuntakaavan seuraavilla kaavakierroksilla, eikä niihin Vuosaaren osalta ole nyt ehdotettu mitään merkittäviä muutoksia, keskitytään lausunnossa taajamien rajauksiin sekä viheralueiden merkintöjen muutoksiin ehdotuksessa.

Vaikka Uudenmaan liitto ilmoittaa aikovansa palata viheralueiden tarkasteluun yksityiskohtaisemmin seuraavilla maakuntakaavakierroksilla, on ehdotuksessa kuitenkin jo nyt esitetty virkistysalueiden muutosmerkintöjä viheryhteysmerkinnöiksi.

Mielipide Vuosaaren Pohjoisen ostoskeskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta

HEL 2011-001862 T 10 03 03, Ksv 0592_1

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään otsikon kaavaehdotuksesta seuraavaa:

Tavoite kehittää aluetta Vanhan Vuosaaren pohjoisosan kaupallisten sekä julkisten että muiden palvelujen monipuoliseksi keskukseksi on kannatettava ja asukkaiden toiveiden mukainen.

Mielipide Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitelmasta

Kirjeenne 4.1.2012, Dnro HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Vuosaari-Seura ry, Vuosaaren asukastoimikunta ja Vuosaari-Säätiö rs (jäljempänä lausunnonantajat) esittävät seuraavan mielipiteen Vartiosaaren osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Suunnitelman mukaisesti alueelle tutkitaan asumis- ja virkistyskäyttöä sekä liikenneyhteyksiä. Lausunnonantajat pitävät välttämättömänä Vartiosaaren säilyttämistä virkistyskäytössä alueen luontoarvojen ja kulttuurihistoriallisen merkityksen vuoksi ja vastustavat asuntorakentamista. Saarella tulisi olla virkistyskäyttöä palvelevia tiloja. Liikenneyhteydet on sopeutettava virkistyskäytön tarpeisiin.

Suunnitelman mukaisesti tutkitaan myös uutta pyöräily- ja jalankulkureittiä Vartiosaaren kautta Vuosaaresta Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan kautta keskustaan. Lausunnonantajat pitävät sinänsä myönteisenä kevyen liikenteen yhteyttä, joka olisi vaihtoehtona Vuosaaren ja Kulosaaren siltojen kautta kulkevalle erittäin epämiellyttävälle reitille. Lausunnonantajat suhtautuvat kuitenkin epäillen Ramsinniemestä Vartiosaaren johtavaan siltaan. Vartiokylänlahdella olevien venesatamien vuoksi sillasta jouduttaisiin tekemään hyvin korkea, jolloin se olisi maisemallinen haitta ja lisäksi sillan alkupää jouduttaisiin sijoittamaan varsin pitkälle Ramsinniemeen. Näin se vaarantaisi Ramsinniemen arvokkaan luonnon ja maiseman. Lausunnonantajat ehdottavat selvitettäväksi vesiliikenneyhteyttä Vuosaaren ja Vartiosaaren välille osana laajempaa keskustasta itään suuntautuvaa vesiliikenneyhteyttä. Mikäli silta kuitenkin rakennetaan, on ehdottomasti estettävä moottoriajoneuvojen läpikulkuliikenne Ramsinniemen kautta sillalle.

Helsingissä 10.2.2012

Anja Hinkkanen            Seppo Tirkkonen                          Matti Suomela
Vuosaari-Seura ry         Vuosaaren asukastoimikunta         Vuosaari-Säätiö rs
puheenjohtaja              puheenjohtaja                              puheenjohtaja