Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta

Uudenmaan liitto
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki

LAUSUNTO UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA

Yleistä

Seuraavassa Vuosaari-Seura ry:n kommentteja Uudenmaan liiton nyt lausuntokierrokselle esittämän Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta Helsingin Vuosaaren osalta.

Koska kulttuuriympäristöjä käsitellään kokonaisuutena maakuntakaavan seuraavilla kaavakierroksilla, eikä niihin Vuosaaren osalta ole nyt ehdotettu mitään merkittäviä muutoksia, keskitytään lausunnossa taajamien rajauksiin sekä viheralueiden merkintöjen muutoksiin ehdotuksessa.

Vaikka Uudenmaan liitto ilmoittaa aikovansa palata viheralueiden tarkasteluun yksityiskohtaisemmin seuraavilla maakuntakaavakierroksilla, on ehdotuksessa kuitenkin jo nyt esitetty virkistysalueiden muutosmerkintöjä viheryhteysmerkinnöiksi.

Mielipide Vuosaaren Pohjoisen ostoskeskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta

HEL 2011-001862 T 10 03 03, Ksv 0592_1

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään otsikon kaavaehdotuksesta seuraavaa:

Tavoite kehittää aluetta Vanhan Vuosaaren pohjoisosan kaupallisten sekä julkisten että muiden palvelujen monipuoliseksi keskukseksi on kannatettava ja asukkaiden toiveiden mukainen.

Mielipide Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitelmasta

Kirjeenne 4.1.2012, Dnro HEL 2011-007765 T 10 03 02 00

Vuosaari-Seura ry, Vuosaaren asukastoimikunta ja Vuosaari-Säätiö rs (jäljempänä lausunnonantajat) esittävät seuraavan mielipiteen Vartiosaaren osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Suunnitelman mukaisesti alueelle tutkitaan asumis- ja virkistyskäyttöä sekä liikenneyhteyksiä. Lausunnonantajat pitävät välttämättömänä Vartiosaaren säilyttämistä virkistyskäytössä alueen luontoarvojen ja kulttuurihistoriallisen merkityksen vuoksi ja vastustavat asuntorakentamista. Saarella tulisi olla virkistyskäyttöä palvelevia tiloja. Liikenneyhteydet on sopeutettava virkistyskäytön tarpeisiin.

Suunnitelman mukaisesti tutkitaan myös uutta pyöräily- ja jalankulkureittiä Vartiosaaren kautta Vuosaaresta Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan kautta keskustaan. Lausunnonantajat pitävät sinänsä myönteisenä kevyen liikenteen yhteyttä, joka olisi vaihtoehtona Vuosaaren ja Kulosaaren siltojen kautta kulkevalle erittäin epämiellyttävälle reitille. Lausunnonantajat suhtautuvat kuitenkin epäillen Ramsinniemestä Vartiosaaren johtavaan siltaan. Vartiokylänlahdella olevien venesatamien vuoksi sillasta jouduttaisiin tekemään hyvin korkea, jolloin se olisi maisemallinen haitta ja lisäksi sillan alkupää jouduttaisiin sijoittamaan varsin pitkälle Ramsinniemeen. Näin se vaarantaisi Ramsinniemen arvokkaan luonnon ja maiseman. Lausunnonantajat ehdottavat selvitettäväksi vesiliikenneyhteyttä Vuosaaren ja Vartiosaaren välille osana laajempaa keskustasta itään suuntautuvaa vesiliikenneyhteyttä. Mikäli silta kuitenkin rakennetaan, on ehdottomasti estettävä moottoriajoneuvojen läpikulkuliikenne Ramsinniemen kautta sillalle.

Helsingissä 10.2.2012

Anja Hinkkanen            Seppo Tirkkonen                          Matti Suomela
Vuosaari-Seura ry         Vuosaaren asukastoimikunta         Vuosaari-Säätiö rs
puheenjohtaja              puheenjohtaja                              puheenjohtaja

 

Mielipide Vuosaarentie 3:n asemakaavamuutoksen luonnoksesta

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kirjaamo
PL 2100
00990 Helsingin kaupunki

MIELIPIDE VUOSAARENTIE 3:N ASEMAKAAVAN MUUTOKSEEN LIITTYVÄSTÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

HEL 2011-006774 T 10 03 03
Ksv 0579_4

Tiivistelmä

Vuoden 2002 yleiskaavassa alue on merkitty keskustatoimintojen  alueeksi. Tämän takia alueen kaavoitus tulisi tehdä yhdessä koko Vuosaaren keskustan kaavoituksen kanssa. Esitetty kaavamuutos on selvästi huonompi kuin vuoden 2009 luonnos ja siitä tulee luopua. Siihen sisältyvä Vuosaarentien siirtäminen on kallista ja aiheuttaa veronmaksajille turhia kustannuksia. Se runtelee Vuosaarentien väljää Keski-Vuosaarelle tyypillistä maisemaa ja imagoa. Esitettyä selvästi parempi vaihtoehto on vuoden 2009 kaavaluonnos ja mikäli kaavoitusprosessia jatketaan, se tulee tehdä vuoden 2009 kaavaluonnoksessa rajatulla alueella.

Keskustan kaavan ollessa vielä kehitysvaiheessa, esitämme, että Vuosaarentie 3:n kaavamuutoksesta luovutaan tässä vaiheessa ja siihen palataan, kun keskustan kaavoitus on ratkaistu ja  koko keskusta-alueen pysäköintitarve ja –järjestelyt on luotettavasti selvitetty.

Lausunto Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksen luonnoksesta 4.10.2011

Uudenmaan liitto
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki

LAUSUNTO UUDENMAAN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYKSEN LUONNOKSESTA 4.10.2011

Uudenmaan liiton teettämä Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksen luonnos ottaa maakuntatasoiseksi selvitykseksi kiitettävän hyvin huomioon Helsingin Vuosaaren erityispiirteet pääkaupungin esikaupunkialueena sekä saaristorannikon maakunnallisesti arvokkaana vanhana huvila-alueena. Myös Mustavuoren ensimmäisen maailmansodan aikainen linnoitusjärjestelmä on huomioitu.

Vuosaari-Seura esittää kuitenkin muutamia tarkennuksia ja täydennyksiä luonnoksen maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen kohteiden rajauksiin Helsingin Vuosaaressa ja sen lähialueilla.

Mielipide Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 17.6.2011

Uudenmaan liitto
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki

MIELIPIDE UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA 17.6.2011

Yleistä

Esitämme, että viheralueiden turvaamiseen myös Helsingissä tulisi luonnoksessa kiinnittää huomiota rakentamispaineista huolimatta. Helsingin Vuosaaren kaupunginosa on jo pitkään ollut voimakkaan rakentamisen kohteena. Tiheästi asutun kaupunkitaajaman lähivirkistys- ja viheraluetarpeet ovat erilaiset verrattaessa niitä maalaismaisiin tai taajaan asuttuihin kuntiin. Seuraavassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksen keskeisimpiä ongelmakohtia Helsingin Vuosaaren osalta.

Mielipide Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnoksesta 7.12.2010

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
Kirjaamo
PL 2100
00099 Helsingin kaupunki

MIELIPIDE VUOSAAREN MERI-RASTILAN LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA
KSV:n kirje 8.11.2010

Me allekirjoittaneet yhteisöt vastustamme Meri-Rastilan virkistys- ja ulkoilualueelle ehdotettua raskasta rakentamista.

Perusteina esitämme seuraavaa:

Olemme aikaisemmissa lausunnoissamme ja viimeksi 26.4.2010 esittäneet yksityiskohtaiset perustelut, miksi Meri-Rastilan länsirannan viheraluetta ei ole perusteltua kaavoittaa asumiskäyttöön (Liite 1). Kyseisessä lausunnossa esittämämme perustelut ovat edelleen voimassa.

Aikaisemman OAS:in yhteydessä esitettiin kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa. Nyt KSV esittää niistä vain yhtä virkistys- ja ulkoilualueen menetysten kannalta raskainta 2000 asukkaan (80.000 km2) vaihtoehtoa osayleiskaavaluonnoksen pohjaksi. Lähetekirjeen mukaan luonnos on tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuonna 2011 ja ehdotus valtuustolle 2012. Koska osayleiskaavaluonnos ylittää runsaasti Yleiskaava 2002:n rajauksen, ja koska on todennäköistä, että Yleiskaava 2002 tulee Sipoo- ja Vantaa -liitosten takia koko Helsingin osalta pian uudelleen tarkasteluun, ei ole perusteltua edetä Meri-Rastilan länsirannan kaavoitushankkeessa, vaan katsoa rauhassa millaisia rakentamismahdollisuuksia liitosalueet ja muualla Helsingissä olevat rakentamattomat alueet tarjoavat. Kaupunkilaisille tärkeiden ulkoilualueiden peruuttamaton tuhoaminen tässä tilanteessa olisi harvinaisen lyhytnäköistä.

Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa vuonna 2008 rauhoitettavaksi esitetyn Litorinameren rantakivikon lisäksi Meri-Rastilan länsirannan alueen erityistä arvoa korostaa vielä sekin, että sen yli kilometrin pituista luonnostaan upeaa rantaviivaa eivät missään kohdin yksityiset tontit ja rakennukset katkaise. Karttamateriaalin perusteella voidaan arvioida, että osayleiskaavaluonnoksen toteutuessa yhtenäinen rakentamaton virkistysalue vähenisi ratkaisevasti nykyisestä ja erityisesti juuri siellä, missä alueen luonto on monipuolisimmillaan metsä-, niitty- ja kalliomaisemineen.

Edellä olevan perusteella esitämme, että koko nykyinen Meri-Rastilan länsirannan ulkoilualue säilytetään ja sitä kehitetään edelleen Yleiskaava 2002:ssa esitetyn Itä-Helsingin kulttuuripuiston valtaosin luonnonmukaisena osana. Näin säilytetään myös yksi koko Helsingin kannalta tärkeistä vihersormista. Kaavoituksessa tulisi tutkia täydennysrakentamismahdollisuuksia muualla Meri-Rastilan alueella, esimerkiksi ostoskeskuksen lähiympäristössä.

Helsinki 7.12.2010

Vuosaari-Seura ry    Vuosaaren asukastoimikunta    Vuosaari-Säätiö rs
Eero Hildén             Seppo Tirkkonen                     Matti Suomela
puheenjohtaja         puheenjohtaja                        puheenjohtaja       

Kehä I ja Itäväylä liittymäsuunnitelma 4.10.2010

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
Kirjaamo
Pl 2100
00990 Helsingin kaupunki


MIELIPIDE KEHÄ I:N JA ITÄVÄYLÄN LIITTYMÄSUUNNITELMASTA
Liikennesuunnitelma 7.9.2010,  Oas 947 – 00/10

Olemme tutustuneet suunnitelmaan, jossa esitellään kaupunkisuunnitteluviraston ehdotus jatkosuunnittelun pohjaksi. Esityksessä vaikea liikenneristeys ehdotetaan ratkaistavaksi      2 + 2 –kaistaisella  900 metrin pituisella massiivisella sillalla Itäväylän yli. Sillan ajorata kulkisi paikoin 8 metrin korkeudella. Suunnitellut meluesteet nostaisivat sillan korkeutta 10,5 metriin.
Mielestämme ko. ehdotus ei ole hyvän kaupunkisuunnittelun periaatteiden ja tavoitteiden mukaista. Kaupunkikuvallisesti ja alueen imagon kannalta se ei myöskään ole hyväksyttävä ratkaisu. Muualla kaupungin alueella vastaavat liikenteelliset ongelmakohdat ratkaistaan rakentamalla huomattavasti pidempiä tunneleita kuin mitä Itäväylän risteyksen tunnelivaihtoehto edellyttää.

Ehdotetulla ratkaisulla Itäkeskus hajotetaan toiminnallisesti eri saarekkeisiin ja vaikeutetaan myös kevyen liikenteen sujuvuutta. Esitetty suunnitelma rajoittaa myös asuntorakentamista, minkä tunnelivaihtoehto mahdollistaa laajemmin. Vaikka tunnelivaihtoehto on kustannuksiltaan kallein, on otettava huomioon  investointikustannusten  pitkä kuoletusaika.

Viittaamme aikaisemmin 11.6.2010 ja 24.10.2008 antamiimme lausuntoihin.
Olemme edelleen sitä mieltä, että Itäkeskuksen alueen toimiva kokonaisuus ratkaistaan tunnelivaihtoehtona.

Helsinki 4.10.2010

Vuosaari-Seura             Vuosaari-Säätiö    Vuosaaren asukastoimikunta
Eero Hildén                   Matti Suomela      Seppo Tirkkonen

Kallahdenniemi-Kuningatar 2.10.2010 (18.7.2009)

Vuosaari- Kallahdenniemi – Kuningatar

Ei laituria – on mielipiteemme.

Allekirjoittaneet yhteisöt viittaavat aiemmin esittämäänsä lausuntoon Kuningattaren laiturinhankkeesta. Pidämme laiturihanketta koko alueen pilaavana hankkeena ottaen huomioon alueen tavoitteet.

Helsingin yleiskaava 2002 kyseessä oleva Kuningattaren ranta-alue on merkitty sekä virkistysalueeksi että kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi ja sitä ympäröivä vesialue Natura-alueeksi.

Noin 100 metriä pitkä laituri pilaisi sekä maiseman että aiheuttaisi Natura-alueen osalta merkittäviä ympäristöhaittoja.

Helsinki 2.10.2010

Vuosaari-Seura          Vuosaari-Säätiö           Vuosaaren asukastoimikunta

Meri-Rastilan länsiranta 26.04.2010

MIELIPIDE VUOSAAREN MERI-RASTILAN LÄNSIRANNASSA VIREILLÄ OLEVAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUPERIAATTEISTA
KSV:n kirje 6.4.2010


Me allekirjoittaneet yhteisöt vastustamme ko. alueen suunnitteluperiaatteissa ehdotettua raskasta rakentamista.

Perusteina esitämme seuraavaa:

Suunniteltu osayleiskaava ylittää runsaasti Yleiskaava 2002 rajauksen.
Kummeksumme, voidaanko oikeusvaikutteinen yleiskaava ohittaa näin rajusti osayleiskaavalla. Osayleiskaavasuunnitelmaan on merkittävä voimassaolevan yleiskaavan alue, jolloin raju poikkeaminen yleiskaava 2002:sta  käy selvästi ilmi ja poikkeamisen suuruutta voidaan kvantitatiivisesti arvioida. Esitetty poikkeaminen yleiskaavasta tulee käsitellä seuraavan yleiskaavan yhteydessä eikä pyrkiä murentamaan kaupunginvaltuuston hyväksymää yleiskaavaa 2002 suunnitelmassa esitetyllä tavalla.