Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

Mielipide Vuosaarentie 3:n asemakaavamuutoksen luonnoksesta

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kirjaamo
PL 2100
00990 Helsingin kaupunki

MIELIPIDE VUOSAARENTIE 3:N ASEMAKAAVAN MUUTOKSEEN LIITTYVÄSTÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

HEL 2011-006774 T 10 03 03
Ksv 0579_4

Tiivistelmä

Vuoden 2002 yleiskaavassa alue on merkitty keskustatoimintojen  alueeksi. Tämän takia alueen kaavoitus tulisi tehdä yhdessä koko Vuosaaren keskustan kaavoituksen kanssa. Esitetty kaavamuutos on selvästi huonompi kuin vuoden 2009 luonnos ja siitä tulee luopua. Siihen sisältyvä Vuosaarentien siirtäminen on kallista ja aiheuttaa veronmaksajille turhia kustannuksia. Se runtelee Vuosaarentien väljää Keski-Vuosaarelle tyypillistä maisemaa ja imagoa. Esitettyä selvästi parempi vaihtoehto on vuoden 2009 kaavaluonnos ja mikäli kaavoitusprosessia jatketaan, se tulee tehdä vuoden 2009 kaavaluonnoksessa rajatulla alueella.

Keskustan kaavan ollessa vielä kehitysvaiheessa, esitämme, että Vuosaarentie 3:n kaavamuutoksesta luovutaan tässä vaiheessa ja siihen palataan, kun keskustan kaavoitus on ratkaistu ja  koko keskusta-alueen pysäköintitarve ja –järjestelyt on luotettavasti selvitetty.

Lausunto Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksen luonnoksesta 4.10.2011

Uudenmaan liitto
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki

LAUSUNTO UUDENMAAN KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYKSEN LUONNOKSESTA 4.10.2011

Uudenmaan liiton teettämä Uudenmaan kulttuuriympäristöselvityksen luonnos ottaa maakuntatasoiseksi selvitykseksi kiitettävän hyvin huomioon Helsingin Vuosaaren erityispiirteet pääkaupungin esikaupunkialueena sekä saaristorannikon maakunnallisesti arvokkaana vanhana huvila-alueena. Myös Mustavuoren ensimmäisen maailmansodan aikainen linnoitusjärjestelmä on huomioitu.

Vuosaari-Seura esittää kuitenkin muutamia tarkennuksia ja täydennyksiä luonnoksen maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen kohteiden rajauksiin Helsingin Vuosaaressa ja sen lähialueilla.

Mielipide Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 17.6.2011

Uudenmaan liitto
Esterinportti 2 B
00240 Helsinki

MIELIPIDE UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA 17.6.2011

Yleistä

Esitämme, että viheralueiden turvaamiseen myös Helsingissä tulisi luonnoksessa kiinnittää huomiota rakentamispaineista huolimatta. Helsingin Vuosaaren kaupunginosa on jo pitkään ollut voimakkaan rakentamisen kohteena. Tiheästi asutun kaupunkitaajaman lähivirkistys- ja viheraluetarpeet ovat erilaiset verrattaessa niitä maalaismaisiin tai taajaan asuttuihin kuntiin. Seuraavassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksen keskeisimpiä ongelmakohtia Helsingin Vuosaaren osalta.

Mielipide Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnoksesta 7.12.2010

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
Kirjaamo
PL 2100
00099 Helsingin kaupunki

MIELIPIDE VUOSAAREN MERI-RASTILAN LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA
KSV:n kirje 8.11.2010

Me allekirjoittaneet yhteisöt vastustamme Meri-Rastilan virkistys- ja ulkoilualueelle ehdotettua raskasta rakentamista.

Perusteina esitämme seuraavaa:

Olemme aikaisemmissa lausunnoissamme ja viimeksi 26.4.2010 esittäneet yksityiskohtaiset perustelut, miksi Meri-Rastilan länsirannan viheraluetta ei ole perusteltua kaavoittaa asumiskäyttöön (Liite 1). Kyseisessä lausunnossa esittämämme perustelut ovat edelleen voimassa.

Aikaisemman OAS:in yhteydessä esitettiin kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa. Nyt KSV esittää niistä vain yhtä virkistys- ja ulkoilualueen menetysten kannalta raskainta 2000 asukkaan (80.000 km2) vaihtoehtoa osayleiskaavaluonnoksen pohjaksi. Lähetekirjeen mukaan luonnos on tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuonna 2011 ja ehdotus valtuustolle 2012. Koska osayleiskaavaluonnos ylittää runsaasti Yleiskaava 2002:n rajauksen, ja koska on todennäköistä, että Yleiskaava 2002 tulee Sipoo- ja Vantaa -liitosten takia koko Helsingin osalta pian uudelleen tarkasteluun, ei ole perusteltua edetä Meri-Rastilan länsirannan kaavoitushankkeessa, vaan katsoa rauhassa millaisia rakentamismahdollisuuksia liitosalueet ja muualla Helsingissä olevat rakentamattomat alueet tarjoavat. Kaupunkilaisille tärkeiden ulkoilualueiden peruuttamaton tuhoaminen tässä tilanteessa olisi harvinaisen lyhytnäköistä.

Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa vuonna 2008 rauhoitettavaksi esitetyn Litorinameren rantakivikon lisäksi Meri-Rastilan länsirannan alueen erityistä arvoa korostaa vielä sekin, että sen yli kilometrin pituista luonnostaan upeaa rantaviivaa eivät missään kohdin yksityiset tontit ja rakennukset katkaise. Karttamateriaalin perusteella voidaan arvioida, että osayleiskaavaluonnoksen toteutuessa yhtenäinen rakentamaton virkistysalue vähenisi ratkaisevasti nykyisestä ja erityisesti juuri siellä, missä alueen luonto on monipuolisimmillaan metsä-, niitty- ja kalliomaisemineen.

Edellä olevan perusteella esitämme, että koko nykyinen Meri-Rastilan länsirannan ulkoilualue säilytetään ja sitä kehitetään edelleen Yleiskaava 2002:ssa esitetyn Itä-Helsingin kulttuuripuiston valtaosin luonnonmukaisena osana. Näin säilytetään myös yksi koko Helsingin kannalta tärkeistä vihersormista. Kaavoituksessa tulisi tutkia täydennysrakentamismahdollisuuksia muualla Meri-Rastilan alueella, esimerkiksi ostoskeskuksen lähiympäristössä.

Helsinki 7.12.2010

Vuosaari-Seura ry    Vuosaaren asukastoimikunta    Vuosaari-Säätiö rs
Eero Hildén             Seppo Tirkkonen                     Matti Suomela
puheenjohtaja         puheenjohtaja                        puheenjohtaja       

Kehä I ja Itäväylä liittymäsuunnitelma 4.10.2010

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
Kirjaamo
Pl 2100
00990 Helsingin kaupunki


MIELIPIDE KEHÄ I:N JA ITÄVÄYLÄN LIITTYMÄSUUNNITELMASTA
Liikennesuunnitelma 7.9.2010,  Oas 947 – 00/10

Olemme tutustuneet suunnitelmaan, jossa esitellään kaupunkisuunnitteluviraston ehdotus jatkosuunnittelun pohjaksi. Esityksessä vaikea liikenneristeys ehdotetaan ratkaistavaksi      2 + 2 –kaistaisella  900 metrin pituisella massiivisella sillalla Itäväylän yli. Sillan ajorata kulkisi paikoin 8 metrin korkeudella. Suunnitellut meluesteet nostaisivat sillan korkeutta 10,5 metriin.
Mielestämme ko. ehdotus ei ole hyvän kaupunkisuunnittelun periaatteiden ja tavoitteiden mukaista. Kaupunkikuvallisesti ja alueen imagon kannalta se ei myöskään ole hyväksyttävä ratkaisu. Muualla kaupungin alueella vastaavat liikenteelliset ongelmakohdat ratkaistaan rakentamalla huomattavasti pidempiä tunneleita kuin mitä Itäväylän risteyksen tunnelivaihtoehto edellyttää.

Ehdotetulla ratkaisulla Itäkeskus hajotetaan toiminnallisesti eri saarekkeisiin ja vaikeutetaan myös kevyen liikenteen sujuvuutta. Esitetty suunnitelma rajoittaa myös asuntorakentamista, minkä tunnelivaihtoehto mahdollistaa laajemmin. Vaikka tunnelivaihtoehto on kustannuksiltaan kallein, on otettava huomioon  investointikustannusten  pitkä kuoletusaika.

Viittaamme aikaisemmin 11.6.2010 ja 24.10.2008 antamiimme lausuntoihin.
Olemme edelleen sitä mieltä, että Itäkeskuksen alueen toimiva kokonaisuus ratkaistaan tunnelivaihtoehtona.

Helsinki 4.10.2010

Vuosaari-Seura             Vuosaari-Säätiö    Vuosaaren asukastoimikunta
Eero Hildén                   Matti Suomela      Seppo Tirkkonen

Kallahdenniemi-Kuningatar 2.10.2010 (18.7.2009)

Vuosaari- Kallahdenniemi – Kuningatar

Ei laituria – on mielipiteemme.

Allekirjoittaneet yhteisöt viittaavat aiemmin esittämäänsä lausuntoon Kuningattaren laiturinhankkeesta. Pidämme laiturihanketta koko alueen pilaavana hankkeena ottaen huomioon alueen tavoitteet.

Helsingin yleiskaava 2002 kyseessä oleva Kuningattaren ranta-alue on merkitty sekä virkistysalueeksi että kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi ja sitä ympäröivä vesialue Natura-alueeksi.

Noin 100 metriä pitkä laituri pilaisi sekä maiseman että aiheuttaisi Natura-alueen osalta merkittäviä ympäristöhaittoja.

Helsinki 2.10.2010

Vuosaari-Seura          Vuosaari-Säätiö           Vuosaaren asukastoimikunta

Meri-Rastilan länsiranta 26.04.2010

MIELIPIDE VUOSAAREN MERI-RASTILAN LÄNSIRANNASSA VIREILLÄ OLEVAN OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUPERIAATTEISTA
KSV:n kirje 6.4.2010


Me allekirjoittaneet yhteisöt vastustamme ko. alueen suunnitteluperiaatteissa ehdotettua raskasta rakentamista.

Perusteina esitämme seuraavaa:

Suunniteltu osayleiskaava ylittää runsaasti Yleiskaava 2002 rajauksen.
Kummeksumme, voidaanko oikeusvaikutteinen yleiskaava ohittaa näin rajusti osayleiskaavalla. Osayleiskaavasuunnitelmaan on merkittävä voimassaolevan yleiskaavan alue, jolloin raju poikkeaminen yleiskaava 2002:sta  käy selvästi ilmi ja poikkeamisen suuruutta voidaan kvantitatiivisesti arvioida. Esitetty poikkeaminen yleiskaavasta tulee käsitellä seuraavan yleiskaavan yhteydessä eikä pyrkiä murentamaan kaupunginvaltuuston hyväksymää yleiskaavaa 2002 suunnitelmassa esitetyllä tavalla.

Kiinteistö Oy RK-Asunnot, Koukkusaarentie 20

                                                                              Huomautus 28.1.2010

Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lupatunnus: 54-4349-09-A
Huomautus koskee Kiinteistö Oy RK-Asuntojen rakennushanketta osoitteessa Koukkusaarentie 20.

Viitaten Helsingin kiinteistölautakunnan päätökseen 4.12.2007 esitämme rakennusluvan kieltämistä haetussa muodossa ja hankkeen rakennussuunnitelmien uudelleen valmistelua naapureita kuunnellen ja kunnioittaen.

Vuosaarenkeskusta asemakaavamuutos 13.10.09

Mielipide Vuosaaren keskustan asemakaavamuutos-luonnoksesta

Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari)
kortteleita 54090, 54095–54096, 54178-54179, tontteja 54176/2, 54177/5 ja 54175/23 sekä katu- ja puistoalueita (muodostuu uudet korttelit 54157 ja 54158)
 
Ksslk 2002-2234
 
Yleistä
 
Allekirjoittaneet yhteisöt ovat antaneet keskustan kaavoitusta koskevat lausunnot 5.5.2004 ja 10.12.2008 ja niissä esitetyt yleiset näkökohdat ovat edelleen voimassa. Muutosalue on  Vuosaaren ja sen keskustatoimintojen kannalta olennainen osa Vuosaaresta ja sen imagosta annettavaa kuvaa. Suunnitellut rakennuspaikat ja korkeudet tulee sovittaa ja mitoittaa siten, että keskustan väljyys säilyy ja arkkitehtoninen ilme kohentuu. Kaavaan tuleekin merkitä vaatimus korkeatasoisesta rakentamisesta. Keskustan kaava on merkittävä myös Vuosaaren työpaikkaomavaraisuuden kannalta. Vaikka tällä hetkellä liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien tonttien kysyntä on taloudellisen laman takia vähäistä, olisi kaavoituksessa otettava huomioon edellä mainittujen toimintojen tulevaisuuden tarpeet siitä huolimatta, ettei tarvetta nyt olisikaan välittömästi näköpiirissä.
 
Keskustan kaavan laadinta on tarpeellista, koska se selkiyttää nyt vallinnutta tilannetta ja mahdollistaa rakennusprojektien käynnistymisen. Alueesta tulee entistä kiinnostavampi, kun sataman toiminta laman jälkeen taas elpyy, mahdollinen metrolinjan jatkuminen Vuosaaren kautta Östersundomiin toteutuu ja Vuosaaren yhteismarkkinointihanke alkaa tuottaa suunniteltua tulosta. Hyvin laadittuna kaava antaa mahdollisuuden täydentää jo rakennettua keskusta-aluetta niin, että siitä tulee entistä elinvoimaisempi.

Kallahdenniemi asemakaava 5.10.09

MIELIPIDE KALLAHDENNIEMIEN ASEMAKAAVASTA JA SEN  ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Allekirjoittaneet yhteisöt toteavat, että kaavan laatiminen alueelle on tärkeää, koska siinä  pyritään säilyttämään ja selkeyttämään nykyisten ulkoilu- ja viheralueiden rajat ja niillä sallittavat toiminnot. Koko Kallahdenniemi ja sitä ympäröivät vesialueet ovat Natura-aluetta, johon sisältyvät Kallahdenniemen harjun ja rantaniityn luonnonsuojelualueet.  Lisäksi kaavassa on määritelty eräitä linnusto- ja kasvillisuussyistä rauhoitettavia alueita.
 
Kaavassa on esitetty olemassa oleville ja rakennetuille tonteille lisärakennusoikeutta 40 m2. Lisärakennuksen tulee sopia arkkitehtonisesti ympäristöönsä. Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee viranomaisten siitä varmistua.