Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

Meri-Rastilan länsiranta 4.10.09

Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannassa vireillä oleva osayleiskaava (kslk 2007 – 588)

Mielipide kaavasuunnitelmasta

Me allekirjoittaneet yhteisöt vastustamme ko. alueen rakentamista.

Osayleiskaavassa on tarkoituksena tutkia vuoden 2002 yleiskaavassa esitetty rakentamisen rajaus. Uusi osayleiskaava ylittää runsaasti Yleiskaava 2002 rajauksen ja poikkeaa myös voimassa olevasta maakuntakaavasta. Kummeksumme, voidaanko oikeusvaikutteinen yleiskaava ohittaa näin rajusti osayleiskaavalla.

Ymmärrämme, että metron läheisyys luo paineita alueen rakentamiseen, mutta ainakin osittaisena vaihtoehtona voisi olla jo rakennetun alueen täydennysrakentaminen (mm. ostoskeskuksen alue ja laajat pysäköintialueet). Retkeilijäntiellä aivan Meri-Rastilan metroaseman läheisyydessä on rakentamattomia asuinkerrostalotontteja. Toisaalta on huomattava, että jo alun perin Meri-Rastilan aseman paikkaa valittaessa on ollut selvää, että sen käyttäjämäärä ei voi olla kovin suuri, koska puolet aseman lähivaikutusalueesta on Vartiokylän lahtea.

Muistutus Pohjoisostari ja sen ympäristö 7.9.09

MUISTUTUS VUOSAAREN POHJOISEN  OSTOSKESKUKSEN JA SEN YMPÄRISTÖN (KIVISAARENTIE 1) ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA

Muutosehdotus nro 11894, Kslk 2009-0738

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät muistutuksena muutosehdotuksesta ja sen perusteluista seuraavaa:
 
Yleistä
Muutosalue on keskeinen osa Vanhan Vuosaaren pohjoisosan 1960-luvulla rakennettua asuntoaluetta, joka on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi. Allekirjoittaneet ovat suunnittelun eri vaiheissa esittäneet näkökohtia kulloinkin esillä olleisiin suunnitelmiin. Viimeisin lausunto on annettu 24.3.2009. Siinä esitetyt kannanotot ovat edelleen relevantteja.

Kallahden Kunigattaren laituri 18.7.09

Vuosaaren Kallvikinniemen Kuningattaren laiturin poikkeamislupahakemuksen vaikutukset Natura-alueeseen ja ympäristön maisemaan ja veden virtausolosuhteisiin
 
Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät poikkeamisluvassa esitetyistä muutoksista seuraavaa:

Alkuperäisestä suunnitelmasta ei ole pyydetty vuosaarelaisten yhteisöjen lausuntoa. Tällainen menettely on KSV:n Vuosaariprojektin kanssa tehtävässä yhteistyössä vakiintunut käytäntö. Vuosaari-lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla on ollut ilmoitus suunnitelman nähtävillä olosta, mutta sitä ei ole tavanomaiseen tapaan tuotu Vuosaaren kirjaston tätä varten varatuille infotauluille nähtäväksi.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa kyseessä oleva Kuningattaren ranta-alue on merkitty sekä virkistysalueeksi että kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi ja sitä ympäröivä vesialue Natura-alueeksi. Kallahdenniemen ja Natura-alueen kaavaluonnos valmistuu KSV:n ilmoituksen mukaan syksyn 2009 aikana.

Kallvikintien SHELL-liikenneaseman ympäristö 16.6.09

Mielipide Kallvikintien Shell-huoltoaseman ympäristön asemakaavan muutosluonnoksesta

Allekirjoittaneet yhteisöt hyväksyvät asemakaavan muutosluonnoksen  kaavaselostus­luonnoksen mukaisena, mutta haluamme kuitenkin korostaa seuraavia asioita:

Alueella olevat puusto ja kalliopinnat häviävät pysäköintialueiden rakentamisen johdosta ja muuttavat ympäristöä. Pidämme siksi ensiarvoisen tärkeänä, että muutosta lievennetään suunnitelma­luonnoksen mukaisilla puuistutuksilla rakentamisen yhteydessä.

Pohjoisostari ja sen ympäristö 24.3.09

MIELIPIDE VUOSAAREN POHJOISEN OSTOSKESKUKSEN JA SEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA JA SIIHEN  LIITTYVÄSTÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMASTA

Hankenro 0592, Kslk 2005-1767, Oas 317-02/09

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään suunnittelun lähtökohdista ja suunnitteluperiaatteista seuraavaa:
Yleistä:

Suunnittelualue on keskeinen osa Vanhan Vuosaaren pohjoisosan 1960-luvulla rakennettua asuntoaluetta, joka on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi. Allekirjoittaneet ovat suunnittelun eri vaiheissa esittäneet näkökohtia kulloinkin esillä olleisiin suunnitelmiin. Viimeisin lausunto on annettu 31.5.2006.

Suunnittelualueella on voimassa 1.7.1970 vahvistettu asemakaava, joka sisältää nykyisen ostoskeskuksen liikerakennusten korttelialueeksi merkityn tontin, sen itäpuolisen kunnallisteknisten laitosten ja rakennusten tontin, lasten päiväkodin alueen sekä Kivisaarentien päässä olevan yleisten rakennusten tontin.

Aurinkolahden venesatama

MIELIPIDE VUOSAAREN AURINKOLAHDEN VENESTAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

(Hankenro 705, OAS 775-00/08)

Allekirjoittaneet vuosaarelaiset yhteisöt esittävät mielipiteenään asemakaavan muutosluonnoksesta seuraavaa:

Aurinkolahden ranta on tärkeä vuosaarelaisten, heidän vieraidensa ja etäämmältäkin saapuvien kaupunkilaisten arkiliikunnan ja ulkoilun kohde. Palvelujen ja virkistystoimintojen parantaminen pitää ranta-alueen elävänä ja vetovoimaisena.

Lausunto Särkkäniemen grillipaikasta rakennusvirastolle

 

Julkisuudessa olleiden ja virastonne Markku O. Heinosen vahvistamien tietojen mukaan Vuosaaren Uutelassa oleva Särkkäniemen grillipaikka poistetaan käytöstä. Purku on tarkoitus tehdä kulumassa olevan marraskuun aikana.

Retkeilijänkadun asemakaavamuutoksesta

Muistutus Vuosaaren Retkeilijänkadun kortteleita koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta 11865/20.6.2007

Viitaten allekirjoittaneiden yhteisöjen Retkeilijänkadun kortteleiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 6.3.2007 (Liite) antamaan lausuntoon toteamme, että siinä esitetyt näkökohdat ovat edelleen relevantteja.

Lisäksi on otettava huomioon, että ns. kahvikorttelin varsin suuri, alunperin yritystoiminnoille kaavoitettu tontti on jo muutettu asuintontiksi, mikä on vähentänyt liike- ja toimistotonttien määrää. Vastaavanlaisia muutoksia ei enää pidä tehdä, jottei haitata Vuosaaren elinkeino- ja työpaikkarakenteen monipuolistumista ja työpaikkaomavaraisuuden kasvua.

Keski-Vuosaaren ja Rastilan aluesuunnitelma

LAUSUNTO KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN ALUESUUNNITELMASTA

Luonnos 1.6.2007

Suunnitelma on jaettu kolmeen osaan A, B ja C. Lisäksi liitteenä on yhteenveto vuonna 2006 tehdystä asukaskyselystä, jonka vastausprosentti oli vain 14.5%. On erittäin myönteistä ja kiitoksen ansaitsevaa, että suunnittelijat ovat näin pyrkineet saamaan selville myös asukkaiden näkemykset ja toiveet. Ne on liitetty kunkin kohteen suunnitelmakuvauksiin ja pyritty myös ottamaan huomioon.

Yleisesti voidaan todeta, että selvitys perusteellinen ja hyvin laadittu ja antaa hyvän pohjan puisto-, metsä- ja tiealueiden hoidolle. Seuraavassa käydään suunnitelmaa läpi yksityiskohtaisemmin.

Muistutus NESTE MARKKINOINTI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN

Muistutus Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen ympäristövalvontayksikön teollisuusvalvonnassa käsiteltävään:

 

NESTE MARKKINOINTI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN      Ymk 2007-204

 

Neste Markkinointi Oy hakee lupaa rakentaa miehittämätön polttoaineiden jakeluasema Mustalahdentie 3.   54 / 54053-3 tontille, joka on yli kolmekymmentä vuotta vanhassa kaavassa (6310/1970) merkitty moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi ( AM ). Jakeluaseman rakentamisen vuoksi yhtiö haluaa purkaa tontilla nyt sijaitsevan huoltamorakennuksen. Tilalle yhtiöllä on tarkoitus rakentaa ns. kylmäasema, jolle tulisi maan päälle kaksi jakelumittaria ja maan alle 3 säiliötä, joiden yhteistilavuus olisi 110 m. Tankkauspiste tulisi olemaan avoinna 24 tuntia vuorokaudessa.