Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

Kiinteistö Oy RK-Asunnot, Koukkusaarentie 20

                                                                              Huomautus 28.1.2010

Rakennusvalvontavirasto
PL 2300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lupatunnus: 54-4349-09-A
Huomautus koskee Kiinteistö Oy RK-Asuntojen rakennushanketta osoitteessa Koukkusaarentie 20.

Viitaten Helsingin kiinteistölautakunnan päätökseen 4.12.2007 esitämme rakennusluvan kieltämistä haetussa muodossa ja hankkeen rakennussuunnitelmien uudelleen valmistelua naapureita kuunnellen ja kunnioittaen.

Vuosaarenkeskusta asemakaavamuutos 13.10.09

Mielipide Vuosaaren keskustan asemakaavamuutos-luonnoksesta

Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari, Keski-Vuosaari)
kortteleita 54090, 54095–54096, 54178-54179, tontteja 54176/2, 54177/5 ja 54175/23 sekä katu- ja puistoalueita (muodostuu uudet korttelit 54157 ja 54158)
 
Ksslk 2002-2234
 
Yleistä
 
Allekirjoittaneet yhteisöt ovat antaneet keskustan kaavoitusta koskevat lausunnot 5.5.2004 ja 10.12.2008 ja niissä esitetyt yleiset näkökohdat ovat edelleen voimassa. Muutosalue on  Vuosaaren ja sen keskustatoimintojen kannalta olennainen osa Vuosaaresta ja sen imagosta annettavaa kuvaa. Suunnitellut rakennuspaikat ja korkeudet tulee sovittaa ja mitoittaa siten, että keskustan väljyys säilyy ja arkkitehtoninen ilme kohentuu. Kaavaan tuleekin merkitä vaatimus korkeatasoisesta rakentamisesta. Keskustan kaava on merkittävä myös Vuosaaren työpaikkaomavaraisuuden kannalta. Vaikka tällä hetkellä liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien tonttien kysyntä on taloudellisen laman takia vähäistä, olisi kaavoituksessa otettava huomioon edellä mainittujen toimintojen tulevaisuuden tarpeet siitä huolimatta, ettei tarvetta nyt olisikaan välittömästi näköpiirissä.
 
Keskustan kaavan laadinta on tarpeellista, koska se selkiyttää nyt vallinnutta tilannetta ja mahdollistaa rakennusprojektien käynnistymisen. Alueesta tulee entistä kiinnostavampi, kun sataman toiminta laman jälkeen taas elpyy, mahdollinen metrolinjan jatkuminen Vuosaaren kautta Östersundomiin toteutuu ja Vuosaaren yhteismarkkinointihanke alkaa tuottaa suunniteltua tulosta. Hyvin laadittuna kaava antaa mahdollisuuden täydentää jo rakennettua keskusta-aluetta niin, että siitä tulee entistä elinvoimaisempi.

Kallahdenniemi asemakaava 5.10.09

MIELIPIDE KALLAHDENNIEMIEN ASEMAKAAVASTA JA SEN  ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA SEKÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Allekirjoittaneet yhteisöt toteavat, että kaavan laatiminen alueelle on tärkeää, koska siinä  pyritään säilyttämään ja selkeyttämään nykyisten ulkoilu- ja viheralueiden rajat ja niillä sallittavat toiminnot. Koko Kallahdenniemi ja sitä ympäröivät vesialueet ovat Natura-aluetta, johon sisältyvät Kallahdenniemen harjun ja rantaniityn luonnonsuojelualueet.  Lisäksi kaavassa on määritelty eräitä linnusto- ja kasvillisuussyistä rauhoitettavia alueita.
 
Kaavassa on esitetty olemassa oleville ja rakennetuille tonteille lisärakennusoikeutta 40 m2. Lisärakennuksen tulee sopia arkkitehtonisesti ympäristöönsä. Ennen rakennusluvan myöntämistä tulee viranomaisten siitä varmistua.

Meri-Rastilan länsiranta 4.10.09

Vuosaaren Meri-Rastilan länsirannassa vireillä oleva osayleiskaava (kslk 2007 – 588)

Mielipide kaavasuunnitelmasta

Me allekirjoittaneet yhteisöt vastustamme ko. alueen rakentamista.

Osayleiskaavassa on tarkoituksena tutkia vuoden 2002 yleiskaavassa esitetty rakentamisen rajaus. Uusi osayleiskaava ylittää runsaasti Yleiskaava 2002 rajauksen ja poikkeaa myös voimassa olevasta maakuntakaavasta. Kummeksumme, voidaanko oikeusvaikutteinen yleiskaava ohittaa näin rajusti osayleiskaavalla.

Ymmärrämme, että metron läheisyys luo paineita alueen rakentamiseen, mutta ainakin osittaisena vaihtoehtona voisi olla jo rakennetun alueen täydennysrakentaminen (mm. ostoskeskuksen alue ja laajat pysäköintialueet). Retkeilijäntiellä aivan Meri-Rastilan metroaseman läheisyydessä on rakentamattomia asuinkerrostalotontteja. Toisaalta on huomattava, että jo alun perin Meri-Rastilan aseman paikkaa valittaessa on ollut selvää, että sen käyttäjämäärä ei voi olla kovin suuri, koska puolet aseman lähivaikutusalueesta on Vartiokylän lahtea.

Muistutus Pohjoisostari ja sen ympäristö 7.9.09

MUISTUTUS VUOSAAREN POHJOISEN  OSTOSKESKUKSEN JA SEN YMPÄRISTÖN (KIVISAARENTIE 1) ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA

Muutosehdotus nro 11894, Kslk 2009-0738

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät muistutuksena muutosehdotuksesta ja sen perusteluista seuraavaa:
 
Yleistä
Muutosalue on keskeinen osa Vanhan Vuosaaren pohjoisosan 1960-luvulla rakennettua asuntoaluetta, joka on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi. Allekirjoittaneet ovat suunnittelun eri vaiheissa esittäneet näkökohtia kulloinkin esillä olleisiin suunnitelmiin. Viimeisin lausunto on annettu 24.3.2009. Siinä esitetyt kannanotot ovat edelleen relevantteja.

Kallahden Kunigattaren laituri 18.7.09

Vuosaaren Kallvikinniemen Kuningattaren laiturin poikkeamislupahakemuksen vaikutukset Natura-alueeseen ja ympäristön maisemaan ja veden virtausolosuhteisiin
 
Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät poikkeamisluvassa esitetyistä muutoksista seuraavaa:

Alkuperäisestä suunnitelmasta ei ole pyydetty vuosaarelaisten yhteisöjen lausuntoa. Tällainen menettely on KSV:n Vuosaariprojektin kanssa tehtävässä yhteistyössä vakiintunut käytäntö. Vuosaari-lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla on ollut ilmoitus suunnitelman nähtävillä olosta, mutta sitä ei ole tavanomaiseen tapaan tuotu Vuosaaren kirjaston tätä varten varatuille infotauluille nähtäväksi.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa kyseessä oleva Kuningattaren ranta-alue on merkitty sekä virkistysalueeksi että kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi ja sitä ympäröivä vesialue Natura-alueeksi. Kallahdenniemen ja Natura-alueen kaavaluonnos valmistuu KSV:n ilmoituksen mukaan syksyn 2009 aikana.

Kallvikintien SHELL-liikenneaseman ympäristö 16.6.09

Mielipide Kallvikintien Shell-huoltoaseman ympäristön asemakaavan muutosluonnoksesta

Allekirjoittaneet yhteisöt hyväksyvät asemakaavan muutosluonnoksen  kaavaselostus­luonnoksen mukaisena, mutta haluamme kuitenkin korostaa seuraavia asioita:

Alueella olevat puusto ja kalliopinnat häviävät pysäköintialueiden rakentamisen johdosta ja muuttavat ympäristöä. Pidämme siksi ensiarvoisen tärkeänä, että muutosta lievennetään suunnitelma­luonnoksen mukaisilla puuistutuksilla rakentamisen yhteydessä.

Pohjoisostari ja sen ympäristö 24.3.09

MIELIPIDE VUOSAAREN POHJOISEN OSTOSKESKUKSEN JA SEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA JA SIIHEN  LIITTYVÄSTÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMASTA

Hankenro 0592, Kslk 2005-1767, Oas 317-02/09

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään suunnittelun lähtökohdista ja suunnitteluperiaatteista seuraavaa:
Yleistä:

Suunnittelualue on keskeinen osa Vanhan Vuosaaren pohjoisosan 1960-luvulla rakennettua asuntoaluetta, joka on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaksi. Allekirjoittaneet ovat suunnittelun eri vaiheissa esittäneet näkökohtia kulloinkin esillä olleisiin suunnitelmiin. Viimeisin lausunto on annettu 31.5.2006.

Suunnittelualueella on voimassa 1.7.1970 vahvistettu asemakaava, joka sisältää nykyisen ostoskeskuksen liikerakennusten korttelialueeksi merkityn tontin, sen itäpuolisen kunnallisteknisten laitosten ja rakennusten tontin, lasten päiväkodin alueen sekä Kivisaarentien päässä olevan yleisten rakennusten tontin.

Aurinkolahden venesatama

MIELIPIDE VUOSAAREN AURINKOLAHDEN VENESTAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA JA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

(Hankenro 705, OAS 775-00/08)

Allekirjoittaneet vuosaarelaiset yhteisöt esittävät mielipiteenään asemakaavan muutosluonnoksesta seuraavaa:

Aurinkolahden ranta on tärkeä vuosaarelaisten, heidän vieraidensa ja etäämmältäkin saapuvien kaupunkilaisten arkiliikunnan ja ulkoilun kohde. Palvelujen ja virkistystoimintojen parantaminen pitää ranta-alueen elävänä ja vetovoimaisena.

Lausunto Särkkäniemen grillipaikasta rakennusvirastolle

 

Julkisuudessa olleiden ja virastonne Markku O. Heinosen vahvistamien tietojen mukaan Vuosaaren Uutelassa oleva Särkkäniemen grillipaikka poistetaan käytöstä. Purku on tarkoitus tehdä kulumassa olevan marraskuun aikana.