Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

Retkeilijänkadun asemakaavamuutoksesta

Muistutus Vuosaaren Retkeilijänkadun kortteleita koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta 11865/20.6.2007

Viitaten allekirjoittaneiden yhteisöjen Retkeilijänkadun kortteleiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 6.3.2007 (Liite) antamaan lausuntoon toteamme, että siinä esitetyt näkökohdat ovat edelleen relevantteja.

Lisäksi on otettava huomioon, että ns. kahvikorttelin varsin suuri, alunperin yritystoiminnoille kaavoitettu tontti on jo muutettu asuintontiksi, mikä on vähentänyt liike- ja toimistotonttien määrää. Vastaavanlaisia muutoksia ei enää pidä tehdä, jottei haitata Vuosaaren elinkeino- ja työpaikkarakenteen monipuolistumista ja työpaikkaomavaraisuuden kasvua.

Keski-Vuosaaren ja Rastilan aluesuunnitelma

LAUSUNTO KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN ALUESUUNNITELMASTA

Luonnos 1.6.2007

Suunnitelma on jaettu kolmeen osaan A, B ja C. Lisäksi liitteenä on yhteenveto vuonna 2006 tehdystä asukaskyselystä, jonka vastausprosentti oli vain 14.5%. On erittäin myönteistä ja kiitoksen ansaitsevaa, että suunnittelijat ovat näin pyrkineet saamaan selville myös asukkaiden näkemykset ja toiveet. Ne on liitetty kunkin kohteen suunnitelmakuvauksiin ja pyritty myös ottamaan huomioon.

Yleisesti voidaan todeta, että selvitys perusteellinen ja hyvin laadittu ja antaa hyvän pohjan puisto-, metsä- ja tiealueiden hoidolle. Seuraavassa käydään suunnitelmaa läpi yksityiskohtaisemmin.

Muistutus NESTE MARKKINOINTI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN

Muistutus Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen ympäristövalvontayksikön teollisuusvalvonnassa käsiteltävään:

 

NESTE MARKKINOINTI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN      Ymk 2007-204

 

Neste Markkinointi Oy hakee lupaa rakentaa miehittämätön polttoaineiden jakeluasema Mustalahdentie 3.   54 / 54053-3 tontille, joka on yli kolmekymmentä vuotta vanhassa kaavassa (6310/1970) merkitty moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi ( AM ). Jakeluaseman rakentamisen vuoksi yhtiö haluaa purkaa tontilla nyt sijaitsevan huoltamorakennuksen. Tilalle yhtiöllä on tarkoitus rakentaa ns. kylmäasema, jolle tulisi maan päälle kaksi jakelumittaria ja maan alle 3 säiliötä, joiden yhteistilavuus olisi 110 m. Tankkauspiste tulisi olemaan avoinna 24 tuntia vuorokaudessa. 

Mielipide kahvikorttelin 54099 asemakaavan muutosluonnoksesta

MIELIPIDE VUOSAAREN KAHVIKORTTELIN 54099 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA

Viitaten Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1.11.2006  antamaamme mielipiteeseen  toteamme, että siihen sisältyneet kannanotot ovat edelleen relevantteja, kun tarkastellaan esitettyä asemakaavan muutosluonnosta.  Haluamme kuitenkin lisäksi korostaa seuraavia asioita:

Mielipide Vuosaaren kahvikorttelin 54099 asemakaavan muutosesityksestä

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OAS 670-00/06, HANKE NO 706

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa:

Voimassa olevassa kaavassa on Kahvikortteli vuonna 1996 varattu mm. toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten sekä autopaikkojen korttelialueeksi. Asukkaat pitivät silloista ratkaisua Vuosaaren tulevaisuuden kannalta erittäin hyvänä, koska muualta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että synergiaetujen saamiseksi alueen on oltava riittävän suuri, jotta sinne voisi sijoittua riittävä määrä eri alojen yrityksiä. Kahvikortteli yhdessä muiden keskustan liike- ja toimistotonttien kanssa muodostaa kooltaan  riittävän suuren ja siten monipuoliselle yritystoiminnalle soveltuvan alueen. Tästä synergiaetujen mahdollisuudesta ei pitäisi vielä luopua ja siksi kaavamuutosta tulisi lykätä siihen asti, kun satama on ollut toiminnassa ainakin pari vuotta. Tällöin tiedetään sellaisten oheistoimintojen tarve, joiden ei tarvitse sijaita itse sataman alueella, vaan niille olisi mielekkäämpää sijaita hyvien henkilö- ja muiden liikenneyhteyksien sekä palvelujen vuoksi Vuosaaren keskustassa. Tonttimaan arvokin vain kasvaa odotusaikana.

Tankovainio-Broända

Tankovainio-Broända

Asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Hankenumero 759

Kslk 2004-1515/523

Oas 707-00/07

 

Alla olevat yhteisöt esittävät lausuntonaan seuraavaa:

Suunnittelun lähtökohtana on muodostaa kaksi pientaloaluetta, toinen Itäväylän tuntumaan ja toinen lähemmäksi Broändan purolaaksoa. Suunnittelulle asettavat haasteita ja rajoituksia kulttuurihistorialliset arvot ja arvokkaat luontoalueet. Mm. pronssikautinen hauta, suojeltu entinen koulurakennus, Tankomäki, Linnavuorenpuiston keto ja Linnavuorenpuisto. Jatkosuunnittelussa on erityisesti huolehdittava siitä, että nämä arvokkaat kohteet säilyvät ja säilyttävät luonteensa tulevista rakennushankkeista huolimatta. Olemme tyytyväisiä, että Broändan purolaakso säilyy luonnontilassa ja että viljelypalsta-alue ympäristöineen säilytetään nykyisellään. Myös Mellunkylän puro ympäristöineen tulee säilyttää aluetta rikastavana maisemaelementtinä.

Ramsinranta III

 

Vuosaari, Meri-Rastila, Ramsinranta III

Asemakaavaluonnos

 

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään asemakaavaluonnoksesta seuraavaa:

 

Luonnos noudattaa alueen suunnittelun lähtökohtia, jotka julkaistiin osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa. Olemme lausuneet niistä mielipiteemme 15.11.2006.

On kuitenkin todettava, että luonnoksessa ei ole otettu huomioon kaikkia lausunnossamme tehtyjä esityksiä. Siksi esitämme vielä luonnoksen ja sen määräysten tarkistamista:

Vuosaari, Retkeilijänkadun korttelit

Vuosaari, Retkeilijänkadun korttelit

Asemakaavan muutosluonnos 2.2.2007

 

Kslk 2005-177

 

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät kantanaan esitetystä asemakaavaluonnoksesta seuraavaa:

 

Aikaisemmin esitellystä Retkeilijänkadun kortteleiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetussa 8.6.2006 antamassamme lausunnossa esitimme, ettei voimassa olevassa kaavassa liike- ja toimistotoimintojen korttelialuetta tulisi tässä vaiheessa muuttaa asuinkortteleiksi. Näkemyksiämme ei kuitenkaan kaavamuutosluonnoksessa ole otettu kuin osittain huomioon.

 

Vuosaaren sataman valmistuminen loppuvuodesta 2008 aiheuttaa muutaman vuoden aikajänteellä  liike- ja toimistotilojen kysyntää Vuosaaressa, koska  sataman ko. tilat täyttyvät. Sataman generoimana sellaisten yritysten määrä, joille riittää, että ne ovat lähellä satamaa ja hyvien yhteyksien päässä Helsingin keskustasta, tulee lisääntymään. Mikäli Vuosaaresta ei kyseisille yrityksille löydy toimitiloja, ne siirtyvät Helsingin ulkopuolelle. Lisäperusteena sille, ettei ko. korttelin tiloja tule muuttaa asunnoiksi on, että kaavamuutoksen hakijakin on todennut yritysten toimitilojen lisätarpeen esittäessään korttelialueen 54010 itäpäässä olleen LPA-alueen muuttamista yritystoimintojen alueeksi. Muutkin rakennusyhtiöt ovat havainneet liiketilojen tarpeen lisääntymisen. Esimerkkinä tästä on Hartelan Oy:n Kallvikintien ja Tyynylaavantien kulmaukseen rakenteilla oleva ja vuodenvaihteessa 2007-2008 valmistuva liiketalo. 

 

Liike-, toimisto- ja muiden yritystilojen muuttamista asunnoiksi on suunnitelmassa koetettu lieventää määräyksellä, jonka mukaan asuinkerrostalojen ensimmäiset kerrokset on varattava liike-, toimisto- ja yrityskäyttöön siten, että niistä voi olla sisäinen yhteys seuraavaan asuinkerrokseen. Esitys on periaatteessa kannatettava, mutta samalla pitäisi näiden ensimmäisten kerrosten tilat  määrätä helposti muunneltaviksi, jolloin erikokoisten yritysten sijoittuminen niihin olisi mahdollista.

 

Positiivisena seikkana on myös pidettävä myös korttelin 54003 säilyttämistä liike- ja toimistorakennusten korttelialueena, vaikkakin ko. tontti on erittäin pieni..

 

Mielestämme suunnittelualueen korttelien 54008 ja 54009  asuntotontit ovat sijainniltaan ja muodoltaan huonosti asuntotuotantoon soveltuvia, vaikka ne tehtyjen selvitysten mukaan olisivatkin rakennusteknisin erityisehdoin rakennettavissa. Meri-Rastilan aluefoorumissa saatujen tietojen mukaan kaavoittajat ovat ajatelleet talojen soveltuvan lähinnä sinkkuasunnoiksi. Se johtaa yksipuoliseen asukasjakautumaan ja asukkaiden suureen vaihtuvuuteen, mikä ei ole eduksi alueelle.

Asemakaavaluonnoksessa oleva määräys piha-alueiden korkeatasoisesta rakentamista istutuksineen ja puineen lienee aarinkokoisten pihojen ahtauden takia vaikea toteuttaa.

 

Pidämme myös tärkeänä, ettei olemassa olevan kaavan rakennustehokkuutta ja kerrosmääriä nosteta. Voimassa olevassa kaavassa sallitaan IV- V –kerroksiset rakennukset, muutossuunnitelmassa V - VI –kerroksiset, mitä emme voi hyväksyä, koska näin jälkikäteen muutettaisiin tilannetta, joka vallitsi, kun Retkeilijänkadun pohjoispuolella asuvat ovat huoneistojaan valinneet. .

 

Edellä olevan perusteella esitämme, että liike- ja toimistotilakortteleiden muuttamisesta asuntotonteiksi luovutaan.

 

 

 

Vuosaaressa 6.3.2007

 

Vuosaari-Seura  Vuosaaren asukastoimikunta   Vuosaari-Säätiö

 

Juha Helansuo    Seppo Tirkkonen                   Matti Suomela

puheenjohtaja    puheenjohtaja                       puheenjohtaja

 

Mielipide Ulappasaarentien ympäristön asemakaavan muutossuunnitelmasta

Hankeno 712-13, Kslk 2001-1611, Oas 369-01/07

 

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään asemakaavan muutosluonnoksesta seuraavaa:

                

1.      Rakennukset.

 

Esitetty suunnitelma on periaatteessa kannatettava, mikäli sillä ratkaistaisiin lämpökeskuksen rappeutuneen ja purku-uhan alaisen parkkihallin aiheuttamat taloudelliset ongelmat.

 

Lämpökeskuksen piipun säilyttämisesitys on kannatettava, koska ko. lämpökeskusrakennelma piippuineen on arkkitehtonisesti arvokas ja ollut 1960-luvulta lähtien leimaa antava Vuosaaren maisemassa. Edellytys tietysti on, että säilyttäminen ei aiheuta kohtuuttomia kustannuksia kyseiselle asuntoyhtiölle. Kaupungin tulisikin tutkia mahdollisuuksia osallistua arvokkaan rakennuksen korjaus- ja ylläpitokustannuksiin.

 

2.      Pysäköintijärjestelyt

 

Havainnekuvassa  on Ulappasaarentien itäreunaan merkitty poikittaispysäköintipaikkoja koko kadun pituudelta. Ko. pysäköintipaikat olisivat osittain AsOy Säästöniemen tontilla ja muuttaisivat siellä olevat vinopysäköintipaikat pitkittäispysäköintipaikoiksi ja vähentäisivät kyseisellä alueella pysäköintipaikkojen määrän  noin puoleen nykyisestä.

 

Poikittaiset pysäköintipaikat ovat  liikenneturvallisuuden kannalta huonoja, sillä niiltä peruuttamalla poistuvat autot haittaavat ja vaarantavat ohiajavaa liikennettä ja jopa pysäyttävät sen vähäksi aikaa. Poikittaispysäköintipaikat veisivät myös nykyisen jalkakäytävän, jolloin autoista poistuvat ihmiset joutuvat  ylittämään liikenneväylän kohdista, joissa ei ole suojatietä. Erityisesti lapsille ja vanhuksille pysäköintipaikkajärjestely on onnettomuusriskejä lisäävä.

 

Lisäksi on otettava huomioon  joka päivä avoinna olevan Alepa-liikkeen aiheuttama vilkas auto- ja jalankulkuliikenne.

 

Rakentamalla lisäpysäköintitilaa AsOy Säästöniemen tontin eteläosaan voidaan osa ko. yhtiön puuttuvista pysäköintipaikoista saada aikaan. Rakennettaessa talojen eteläpäätyyn uutta pysäköintialuetta tulee huolehtia siitä, että ko. alue maisemoidaan kunnollisesti ja siten voidaan korvata menetettävää puistoympäristöä.

 

 

                

Vuosaaressa, 28.02.2007

 

 

Vuosaari-Seura  Vuosaaren asukastoimikunta   Vuosaari-Säätiö

 

Juha Helansuo    Seppo Tirkkonen                   Matti Suomela

puheenjohtaja    puheenjohtaja                       puheenjohtaja

Lausunto Porvarinlahden etelärannan luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttö

Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle

 

Lausunto Porvarinlahden etelärannan luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta

 

Pyydettynä lausuntona Porvarinlahden etelärannan luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta Vuosaari-Seura esittää seuraavaa:

 

1.       Esitys luonnonsuojelualueen perustamisesta on periaatteessa hyvä. Se ei kuitenkaan kaikilta osin täytä alueen rauhoituksen tarkoitusta. Toimivan luonnonsuojelualueen tarkoituksenmukainen rajaus

 

- on pinta-alan suhteen mahdollisimman lyhyt, jolloin alueen muoto on ympyrämäinen ja tarjoaa suojelun kohteelle parhaan turvan

- noudattelee mahdollisimman hyvin elinympäristöjen luonnollisia rajoja, ja

- sisältää riittävän laajan suojavyöhykkeen suojeltavan kohteen ympärillä.

 

2.       Esityksen mukaan perustettavan luonnonsuojelualueen rauhoituksen tarkoituksena on linnuston ja kasvillisuuden suojelu. Luonnonmuistomerkkejä ja pienialaisia kasviesiintymiä voidaan suojella suppeilla rajauksilla. Tältä osin esitetty rajaus vaikuttaa onnistuneelta. Laajempien kasvillisuusalueiden ja etenkin selkärankaisten eläinten kuten lintujen suojelu vaatii kuitenkin tehokasta yhtenäisten elinympäristöjen suojelua. Suojelualueeseen tulisi myös liittyä riittävä suojavyöhyke rauhoituksen varsinaisen kohteen ympärillä.

 

3.      Koska Porvarinlahden etelärannan luonnonsuojelualue kuuluu laajempaan suojelualuekokonaisuuteen, Mustavuoren-Östersundomin Natura-alueeseen, sen rajausta ja hoitoa olisi käsiteltävä koko tämän laajemman alueen puitteissa. Myös Natura-alueen rajausta tulisi tarkastella edellä mainituin periaattein ja yhdenmukaisesti luonnonsuojelualueen rajauksen kanssa.

  

4.      Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma sisältää alueen kattavan esittelyn ja hyvän luontoarvojen kuvauksen. Suunnitelman sisältö ja toteuttamisaikataulu kaipaavat kuitenkin päivitystä. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyt hoitotoimet ovat pääpiirteissään perusteltuja, mutta niiden toteuttamisen tulisi olla maltillista. Myös alueen käytön ohjaukseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisessa tulisi edetä hienovaraisesti. Paranneltavat kulkureitit tulisi valita jo olemassa olevista tiepohjista ja polkuverkosta siten, että vaikutetaan mahdollisimman vähän suojeltaviin elinympäristöihin ja maisemakuvaan.

 

5.      Porvarinlahden etelärannalle perustettava luonnonsuojelualue on jäänne laajemmasta, Helsingin arvokkaimpiin kuuluneesta luontoalueesta, jonka Vuosaaren sataman rakentaminen on suurelta osin tuhonnut. Näin on menetetty paljon korvaamattomia luonnonarvoja ja mahdollisuus luonnonsuojelualueelle tarpeelliseen, riittävän laajaan suojavyöhykkeeseen. Myös nyt esitetyn luonnonsuojelualueen mutkitteleva eteläraja on epäonnistunut. Skillbergetin alueella sen ulkopuolelle on jätetty koko arvokas rantametsä. Esitettyä luonnonsuojelualueen etelärajaa tulisikin oikaista siten, että koko rakentamisen ulkopuolelle jäävä alue liitetään luonnonsuojelualueeseen tai ainakin varataan sen säilymistä parantavaksi suojavyöhykkeeksi.

 

 

Vuosaaressa 26.02.2007

 

 

Vuosaari-Seura   Vuosaaren asukastmk Vuosaari-Säätiö

 

 

Juha Helansuo    Seppo Tirkkonen        Matti Suomela

puheenjohtaja    puheenjohtaja                   puheenjohtaja