Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

Keski-Vuosaaren ja Rastilan aluesuunnitelma

LAUSUNTO KESKI-VUOSAAREN JA RASTILAN ALUESUUNNITELMASTA

Luonnos 1.6.2007

Suunnitelma on jaettu kolmeen osaan A, B ja C. Lisäksi liitteenä on yhteenveto vuonna 2006 tehdystä asukaskyselystä, jonka vastausprosentti oli vain 14.5%. On erittäin myönteistä ja kiitoksen ansaitsevaa, että suunnittelijat ovat näin pyrkineet saamaan selville myös asukkaiden näkemykset ja toiveet. Ne on liitetty kunkin kohteen suunnitelmakuvauksiin ja pyritty myös ottamaan huomioon.

Yleisesti voidaan todeta, että selvitys perusteellinen ja hyvin laadittu ja antaa hyvän pohjan puisto-, metsä- ja tiealueiden hoidolle. Seuraavassa käydään suunnitelmaa läpi yksityiskohtaisemmin.

Muistutus NESTE MARKKINOINTI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN

Muistutus Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen ympäristövalvontayksikön teollisuusvalvonnassa käsiteltävään:

 

NESTE MARKKINOINTI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN      Ymk 2007-204

 

Neste Markkinointi Oy hakee lupaa rakentaa miehittämätön polttoaineiden jakeluasema Mustalahdentie 3.   54 / 54053-3 tontille, joka on yli kolmekymmentä vuotta vanhassa kaavassa (6310/1970) merkitty moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialueeksi ( AM ). Jakeluaseman rakentamisen vuoksi yhtiö haluaa purkaa tontilla nyt sijaitsevan huoltamorakennuksen. Tilalle yhtiöllä on tarkoitus rakentaa ns. kylmäasema, jolle tulisi maan päälle kaksi jakelumittaria ja maan alle 3 säiliötä, joiden yhteistilavuus olisi 110 m. Tankkauspiste tulisi olemaan avoinna 24 tuntia vuorokaudessa. 

Mielipide kahvikorttelin 54099 asemakaavan muutosluonnoksesta

MIELIPIDE VUOSAAREN KAHVIKORTTELIN 54099 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA

Viitaten Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1.11.2006  antamaamme mielipiteeseen  toteamme, että siihen sisältyneet kannanotot ovat edelleen relevantteja, kun tarkastellaan esitettyä asemakaavan muutosluonnosta.  Haluamme kuitenkin lisäksi korostaa seuraavia asioita:

Mielipide Vuosaaren kahvikorttelin 54099 asemakaavan muutosesityksestä

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OAS 670-00/06, HANKE NO 706

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa:

Voimassa olevassa kaavassa on Kahvikortteli vuonna 1996 varattu mm. toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten sekä autopaikkojen korttelialueeksi. Asukkaat pitivät silloista ratkaisua Vuosaaren tulevaisuuden kannalta erittäin hyvänä, koska muualta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että synergiaetujen saamiseksi alueen on oltava riittävän suuri, jotta sinne voisi sijoittua riittävä määrä eri alojen yrityksiä. Kahvikortteli yhdessä muiden keskustan liike- ja toimistotonttien kanssa muodostaa kooltaan  riittävän suuren ja siten monipuoliselle yritystoiminnalle soveltuvan alueen. Tästä synergiaetujen mahdollisuudesta ei pitäisi vielä luopua ja siksi kaavamuutosta tulisi lykätä siihen asti, kun satama on ollut toiminnassa ainakin pari vuotta. Tällöin tiedetään sellaisten oheistoimintojen tarve, joiden ei tarvitse sijaita itse sataman alueella, vaan niille olisi mielekkäämpää sijaita hyvien henkilö- ja muiden liikenneyhteyksien sekä palvelujen vuoksi Vuosaaren keskustassa. Tonttimaan arvokin vain kasvaa odotusaikana.

Tankovainio-Broända

Tankovainio-Broända

Asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Hankenumero 759

Kslk 2004-1515/523

Oas 707-00/07

 

Alla olevat yhteisöt esittävät lausuntonaan seuraavaa:

Suunnittelun lähtökohtana on muodostaa kaksi pientaloaluetta, toinen Itäväylän tuntumaan ja toinen lähemmäksi Broändan purolaaksoa. Suunnittelulle asettavat haasteita ja rajoituksia kulttuurihistorialliset arvot ja arvokkaat luontoalueet. Mm. pronssikautinen hauta, suojeltu entinen koulurakennus, Tankomäki, Linnavuorenpuiston keto ja Linnavuorenpuisto. Jatkosuunnittelussa on erityisesti huolehdittava siitä, että nämä arvokkaat kohteet säilyvät ja säilyttävät luonteensa tulevista rakennushankkeista huolimatta. Olemme tyytyväisiä, että Broändan purolaakso säilyy luonnontilassa ja että viljelypalsta-alue ympäristöineen säilytetään nykyisellään. Myös Mellunkylän puro ympäristöineen tulee säilyttää aluetta rikastavana maisemaelementtinä.

Ramsinranta III

 

Vuosaari, Meri-Rastila, Ramsinranta III

Asemakaavaluonnos

 

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään asemakaavaluonnoksesta seuraavaa:

 

Luonnos noudattaa alueen suunnittelun lähtökohtia, jotka julkaistiin osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa. Olemme lausuneet niistä mielipiteemme 15.11.2006.

On kuitenkin todettava, että luonnoksessa ei ole otettu huomioon kaikkia lausunnossamme tehtyjä esityksiä. Siksi esitämme vielä luonnoksen ja sen määräysten tarkistamista:

Vuosaari, Retkeilijänkadun korttelit

Vuosaari, Retkeilijänkadun korttelit

Asemakaavan muutosluonnos 2.2.2007

 

Kslk 2005-177

 

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät kantanaan esitetystä asemakaavaluonnoksesta seuraavaa:

 

Aikaisemmin esitellystä Retkeilijänkadun kortteleiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetussa 8.6.2006 antamassamme lausunnossa esitimme, ettei voimassa olevassa kaavassa liike- ja toimistotoimintojen korttelialuetta tulisi tässä vaiheessa muuttaa asuinkortteleiksi. Näkemyksiämme ei kuitenkaan kaavamuutosluonnoksessa ole otettu kuin osittain huomioon.

 

Vuosaaren sataman valmistuminen loppuvuodesta 2008 aiheuttaa muutaman vuoden aikajänteellä  liike- ja toimistotilojen kysyntää Vuosaaressa, koska  sataman ko. tilat täyttyvät. Sataman generoimana sellaisten yritysten määrä, joille riittää, että ne ovat lähellä satamaa ja hyvien yhteyksien päässä Helsingin keskustasta, tulee lisääntymään. Mikäli Vuosaaresta ei kyseisille yrityksille löydy toimitiloja, ne siirtyvät Helsingin ulkopuolelle. Lisäperusteena sille, ettei ko. korttelin tiloja tule muuttaa asunnoiksi on, että kaavamuutoksen hakijakin on todennut yritysten toimitilojen lisätarpeen esittäessään korttelialueen 54010 itäpäässä olleen LPA-alueen muuttamista yritystoimintojen alueeksi. Muutkin rakennusyhtiöt ovat havainneet liiketilojen tarpeen lisääntymisen. Esimerkkinä tästä on Hartelan Oy:n Kallvikintien ja Tyynylaavantien kulmaukseen rakenteilla oleva ja vuodenvaihteessa 2007-2008 valmistuva liiketalo. 

 

Liike-, toimisto- ja muiden yritystilojen muuttamista asunnoiksi on suunnitelmassa koetettu lieventää määräyksellä, jonka mukaan asuinkerrostalojen ensimmäiset kerrokset on varattava liike-, toimisto- ja yrityskäyttöön siten, että niistä voi olla sisäinen yhteys seuraavaan asuinkerrokseen. Esitys on periaatteessa kannatettava, mutta samalla pitäisi näiden ensimmäisten kerrosten tilat  määrätä helposti muunneltaviksi, jolloin erikokoisten yritysten sijoittuminen niihin olisi mahdollista.

 

Positiivisena seikkana on myös pidettävä myös korttelin 54003 säilyttämistä liike- ja toimistorakennusten korttelialueena, vaikkakin ko. tontti on erittäin pieni..

 

Mielestämme suunnittelualueen korttelien 54008 ja 54009  asuntotontit ovat sijainniltaan ja muodoltaan huonosti asuntotuotantoon soveltuvia, vaikka ne tehtyjen selvitysten mukaan olisivatkin rakennusteknisin erityisehdoin rakennettavissa. Meri-Rastilan aluefoorumissa saatujen tietojen mukaan kaavoittajat ovat ajatelleet talojen soveltuvan lähinnä sinkkuasunnoiksi. Se johtaa yksipuoliseen asukasjakautumaan ja asukkaiden suureen vaihtuvuuteen, mikä ei ole eduksi alueelle.

Asemakaavaluonnoksessa oleva määräys piha-alueiden korkeatasoisesta rakentamista istutuksineen ja puineen lienee aarinkokoisten pihojen ahtauden takia vaikea toteuttaa.

 

Pidämme myös tärkeänä, ettei olemassa olevan kaavan rakennustehokkuutta ja kerrosmääriä nosteta. Voimassa olevassa kaavassa sallitaan IV- V –kerroksiset rakennukset, muutossuunnitelmassa V - VI –kerroksiset, mitä emme voi hyväksyä, koska näin jälkikäteen muutettaisiin tilannetta, joka vallitsi, kun Retkeilijänkadun pohjoispuolella asuvat ovat huoneistojaan valinneet. .

 

Edellä olevan perusteella esitämme, että liike- ja toimistotilakortteleiden muuttamisesta asuntotonteiksi luovutaan.

 

 

 

Vuosaaressa 6.3.2007

 

Vuosaari-Seura  Vuosaaren asukastoimikunta   Vuosaari-Säätiö

 

Juha Helansuo    Seppo Tirkkonen                   Matti Suomela

puheenjohtaja    puheenjohtaja                       puheenjohtaja

 

Mielipide Ulappasaarentien ympäristön asemakaavan muutossuunnitelmasta

Hankeno 712-13, Kslk 2001-1611, Oas 369-01/07

 

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään asemakaavan muutosluonnoksesta seuraavaa:

                

1.      Rakennukset.

 

Esitetty suunnitelma on periaatteessa kannatettava, mikäli sillä ratkaistaisiin lämpökeskuksen rappeutuneen ja purku-uhan alaisen parkkihallin aiheuttamat taloudelliset ongelmat.

 

Lämpökeskuksen piipun säilyttämisesitys on kannatettava, koska ko. lämpökeskusrakennelma piippuineen on arkkitehtonisesti arvokas ja ollut 1960-luvulta lähtien leimaa antava Vuosaaren maisemassa. Edellytys tietysti on, että säilyttäminen ei aiheuta kohtuuttomia kustannuksia kyseiselle asuntoyhtiölle. Kaupungin tulisikin tutkia mahdollisuuksia osallistua arvokkaan rakennuksen korjaus- ja ylläpitokustannuksiin.

 

2.      Pysäköintijärjestelyt

 

Havainnekuvassa  on Ulappasaarentien itäreunaan merkitty poikittaispysäköintipaikkoja koko kadun pituudelta. Ko. pysäköintipaikat olisivat osittain AsOy Säästöniemen tontilla ja muuttaisivat siellä olevat vinopysäköintipaikat pitkittäispysäköintipaikoiksi ja vähentäisivät kyseisellä alueella pysäköintipaikkojen määrän  noin puoleen nykyisestä.

 

Poikittaiset pysäköintipaikat ovat  liikenneturvallisuuden kannalta huonoja, sillä niiltä peruuttamalla poistuvat autot haittaavat ja vaarantavat ohiajavaa liikennettä ja jopa pysäyttävät sen vähäksi aikaa. Poikittaispysäköintipaikat veisivät myös nykyisen jalkakäytävän, jolloin autoista poistuvat ihmiset joutuvat  ylittämään liikenneväylän kohdista, joissa ei ole suojatietä. Erityisesti lapsille ja vanhuksille pysäköintipaikkajärjestely on onnettomuusriskejä lisäävä.

 

Lisäksi on otettava huomioon  joka päivä avoinna olevan Alepa-liikkeen aiheuttama vilkas auto- ja jalankulkuliikenne.

 

Rakentamalla lisäpysäköintitilaa AsOy Säästöniemen tontin eteläosaan voidaan osa ko. yhtiön puuttuvista pysäköintipaikoista saada aikaan. Rakennettaessa talojen eteläpäätyyn uutta pysäköintialuetta tulee huolehtia siitä, että ko. alue maisemoidaan kunnollisesti ja siten voidaan korvata menetettävää puistoympäristöä.

 

 

                

Vuosaaressa, 28.02.2007

 

 

Vuosaari-Seura  Vuosaaren asukastoimikunta   Vuosaari-Säätiö

 

Juha Helansuo    Seppo Tirkkonen                   Matti Suomela

puheenjohtaja    puheenjohtaja                       puheenjohtaja

Lausunto Porvarinlahden etelärannan luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttö

Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalle

 

Lausunto Porvarinlahden etelärannan luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta

 

Pyydettynä lausuntona Porvarinlahden etelärannan luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta Vuosaari-Seura esittää seuraavaa:

 

1.       Esitys luonnonsuojelualueen perustamisesta on periaatteessa hyvä. Se ei kuitenkaan kaikilta osin täytä alueen rauhoituksen tarkoitusta. Toimivan luonnonsuojelualueen tarkoituksenmukainen rajaus

 

- on pinta-alan suhteen mahdollisimman lyhyt, jolloin alueen muoto on ympyrämäinen ja tarjoaa suojelun kohteelle parhaan turvan

- noudattelee mahdollisimman hyvin elinympäristöjen luonnollisia rajoja, ja

- sisältää riittävän laajan suojavyöhykkeen suojeltavan kohteen ympärillä.

 

2.       Esityksen mukaan perustettavan luonnonsuojelualueen rauhoituksen tarkoituksena on linnuston ja kasvillisuuden suojelu. Luonnonmuistomerkkejä ja pienialaisia kasviesiintymiä voidaan suojella suppeilla rajauksilla. Tältä osin esitetty rajaus vaikuttaa onnistuneelta. Laajempien kasvillisuusalueiden ja etenkin selkärankaisten eläinten kuten lintujen suojelu vaatii kuitenkin tehokasta yhtenäisten elinympäristöjen suojelua. Suojelualueeseen tulisi myös liittyä riittävä suojavyöhyke rauhoituksen varsinaisen kohteen ympärillä.

 

3.      Koska Porvarinlahden etelärannan luonnonsuojelualue kuuluu laajempaan suojelualuekokonaisuuteen, Mustavuoren-Östersundomin Natura-alueeseen, sen rajausta ja hoitoa olisi käsiteltävä koko tämän laajemman alueen puitteissa. Myös Natura-alueen rajausta tulisi tarkastella edellä mainituin periaattein ja yhdenmukaisesti luonnonsuojelualueen rajauksen kanssa.

  

4.      Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma sisältää alueen kattavan esittelyn ja hyvän luontoarvojen kuvauksen. Suunnitelman sisältö ja toteuttamisaikataulu kaipaavat kuitenkin päivitystä. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyt hoitotoimet ovat pääpiirteissään perusteltuja, mutta niiden toteuttamisen tulisi olla maltillista. Myös alueen käytön ohjaukseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisessa tulisi edetä hienovaraisesti. Paranneltavat kulkureitit tulisi valita jo olemassa olevista tiepohjista ja polkuverkosta siten, että vaikutetaan mahdollisimman vähän suojeltaviin elinympäristöihin ja maisemakuvaan.

 

5.      Porvarinlahden etelärannalle perustettava luonnonsuojelualue on jäänne laajemmasta, Helsingin arvokkaimpiin kuuluneesta luontoalueesta, jonka Vuosaaren sataman rakentaminen on suurelta osin tuhonnut. Näin on menetetty paljon korvaamattomia luonnonarvoja ja mahdollisuus luonnonsuojelualueelle tarpeelliseen, riittävän laajaan suojavyöhykkeeseen. Myös nyt esitetyn luonnonsuojelualueen mutkitteleva eteläraja on epäonnistunut. Skillbergetin alueella sen ulkopuolelle on jätetty koko arvokas rantametsä. Esitettyä luonnonsuojelualueen etelärajaa tulisikin oikaista siten, että koko rakentamisen ulkopuolelle jäävä alue liitetään luonnonsuojelualueeseen tai ainakin varataan sen säilymistä parantavaksi suojavyöhykkeeksi.

 

 

Vuosaaressa 26.02.2007

 

 

Vuosaari-Seura   Vuosaaren asukastmk Vuosaari-Säätiö

 

 

Juha Helansuo    Seppo Tirkkonen        Matti Suomela

puheenjohtaja    puheenjohtaja                   puheenjohtaja

Lausunto Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualueen laajennusesityksestä sekä hoito- ja käyttö

Pyydettynä lausuntona Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualueen laajennusesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta Vuosaari-Seura esittää seuraavaa:

 

1.  Esitys luonnonsuojelualueen laajentamisesta on periaatteessa hyvä, mutta ei täytä kaikilta osin alueen rauhoituksen tarkoitusta. Toimivan luonnonsuojelualueen tarkoituksenmukainen rajaus

 

- on pinta-alan suhteen mahdollisimman lyhyt, jolloin alue on muodoltaan ympyrämäinen ja tarjoaa suojelun kohteelle parhaan turvan

- noudattelee mahdollisimman hyvin elinympäristöjen luonnollisia rajoja, ja

- sisältää riittävän laajan suoja/puskurivyöhykkeen suojeltavan kohteen ympärillä.

 

2.  Esityksen mukaan laajennettavan luonnonsuojelualueen rauhoituksen tarkoituksena on linnuston ja kasvillisuuden suojelu. Luonnonmuistomerkkejä ja pienialaisia kasviesiintymiä voidaan suojella suppeilla rajauksilla. Tältä osin esitetty rajaus vaikuttaa onnistuneelta. Laajempien kasvillisuusalueiden ja etenkin selkärankaisten eläinten suojelu kuitenkin vaatii tehokasta elinympäristöjen suojelua, missä vältetään ympäristön pilkkomista pieniksi ja rikkonaisiksi sirpaleiksi ja suikaleiksi. Suojelualueen tulisi muodostaa mahdollisimman yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus. Tällaisen kokonaisuuden tulisi sisältää myös riittävä suojavyöhyke rauhoituksen varsinaisena kohteena olevan arimman alueen, kasviesiintymän tai eläinpopulaation osan välittömimmät elinedellytykset turvaavan alueen ympärillä.

 

3. Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualueen perustamisen tärkein tavoite oli alueen monipuolisen eläin- ja kasvilajiston suojelu. Koska Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualue liittyy kiinteänä osana laajempaan suojelualuekokonaisuuteen, Mustavuoren-Östersundomin Natura-alueeseen,  sen rajausta ja hoitoa olisi käsiteltävä koko tämän laajemman alueen puitteissa. Myös Natura-alueen rajausta tulisi tarkastella edellä mainituin periaattein ja yhdenmukaisesti luonnonsuojelualueen rajauksen kanssa.  

 

 

4. Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma sisältää alueen kattavan esittelyn ja hyvän luontoarvojen yleiskuvauksen. Eräät kohdat sen sisällössä kaipaavat kuitenkin täsmennystä, ovat ristiriidassa esitetyn luonnonsuojelualueen rajauksen kanssa tai edellyttävät esitetystä poikkeavia toimenpiteitä. Suunnitelman sisältö ja toteuttamisaikataulu kaipaavat päivitystä.

 

5.  Suunnitelmassa mainitaan (s. 30), että eri hankkeita käsitelleissä, erillisissä Natura-arvioissa ”ei yhdenkään hankkeen ole yksinään todettu todennäköisesti merkittävästi heikentävän” Natura-alueen suojelun perusteina olevia luontoarvoja. Mustavuoren-Porvarinlahden pienialaisen luonnonsuojelualueen puitteissa alueen suojavyöhykkeen tuhoava tai sitä heikentävä rakentaminen seurausvaikutuksineen kuitenkin mitä todennäköisimmin jo yksinään uhkaisi alueen luontoarvoja ja johtaisi vähitellen niiden heikkenemiseen, ja on siten luonnonsuojelualueen tavoitteiden vastaista. Tällaisessa tapauksessa tulisi kuitenkin ennen kaikkea arvioida eri hankkeiden yhteisvaikutus.

 

 

6.  Hankkeiden yhteisvaikutuksia käsitelleestä Natura-arvioinnista suunnitelmassa todetaan (s. 30), etteivät yleiskaavanmukaiset rakentamistoimet (satamaa lukuun ottamatta) suoraan vaikuta alueen lintulajeihin. Vaikutusten arvioinnin tulisi kuitenkin ulottua suorien vaikutusten lisäksi myös välillisiin ja myöhemmin ilmeneviin vaikutuksiin, joten tehtyjä arviointeja ei voi pitää tältä osin riittävinä Natura-alueen, eikä etenkään sitä suppeamman ja haavoittuvamman Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualueen suhteen. Hankkeille myötämielisillä ympäristövaikutusten arvioinneilla näyttääkin olevan tapana uusien hankkeiden putkahtaessa esiin siirtää vertailukohtana olevaa lähtötilannetta hankkeiden etenemisen mukaan lähemmäs nykyhetkeä, jolloin hankkeiden vaikutuksista ja muutosten merkityksestä saadaan harhaanjohtavan harmiton kuva.

 

Täsmentäviä huomautuksia

 

1.  Hoito- ja käyttösuunnitelmassa mainittujen vaateliaiden lintulajien tehokas suojelu edellyttää elinympäristökokonaisuuksien suojelua, joten keinotekoinen, luonnonmukaisia rajoja rikkova ja liian suppea rajaus ei vastaa esitettyä suojelun tarkoitusta. Esimerkiksi uhanalaisuutensa vuoksi silmälläpidettävien ja EU:n lintudirektiiviin kuuluvien lajien kuten ruisrääkän ja pikkulepinkäisen tärkeimmät paikalliset elinympäristöt tulevat nykyisellä ja esitetyllä rajauksella vain osittain huomioiduiksi. 

 

2.  Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa Mellunmäen luhta todetaan luokitelluksi Helsingissä arvokkaaksi kasvillisuusalueeksi sekä linnustollisesti arvokkaaksi kohteeksi (s. 8). Suuri osa luhdasta on kuitenkin jäänyt esitetyn luonnonsuojelualueen rajauksen ulkopuolelle. Arvokas alue olisi liitettävä kokonaisuudessaan luonnonsuojelualueeseen. Mahdollisimman laaja-alainen suojelu Mellunmäen luhdan alueella olisi erityisen merkittävää muun muassa alueella esiintyvän luhtahuitin, eräitä muita vähemmälle huomiolle jääneen lintudirektiivilajin kannalta.

 

 

3.  Suunnitelmassa esitetyt hoitotoimet ovat pääpiirteissään perusteltuja, mutta niiden toteuttamisessa tulisi noudattaa luonnonsuojelun hengen mukaisia, maltillisia periaatteita. Avomaiden pensaikkojen raivauksessa tulisi ottaa riittävästi huomioon avomaakasvillisuuden ja avointa ympäristöä suosivien lintulajien lisäksi myös pensaikkomaiden linnuston tarpeet. Porvarinlahden alueen lajistossa pensaikkolinnustoa ovat edustaneet muun muassa lintudirektiivilajit kirjokerttu ja pikkulepinkäinen. Tällaisten lajien elinympäristöjen raivauksen tulee olla pienipiirteistä ja tarkoin harkittua.

 

4.  Suunnitelmassa esitettyjen, alueen käytön ohjaukseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisessa tulisi edetä hienovaraisesti. Mellunmäen luhdan reunassa kulkevalle polulle on kannatettavaa rakentaa pitkospuuosuuksia, mutta niitä tulisi sijoittaa maastoon vain kaikkein vaikeakulkuisimpiin kohtiin ja mahdollisimman luonnonmukaisesti. Varsinaista siltaa polkuosuudella ei tarvita - kevyt, pitkospuutyyppinen ratkaisu riittää myös puron ylityksessä. Aitojen rakentaminen polun päihin vaikuttaa tarpeettomalta ja maisemakuvaa rikkovalta, eikä rajoittaisi kulkuohjeita rikkovien maastopyöräilyn harrastajien liikkumista toivotulla tavalla. 

Johtopäätökset

                     

Esitetty luonnonsuojelualueen laajennus parantaa aikaisempaa rajausta, mutta ei täytä kaikkia edellä mainittuja tehokkaan luonnonsuojelualueen rajauksen ehtoja, eikä siten vastaa parhaalla mahdollisella tavalla luonnonsuojelualueen tarkoitusta. Luonnonsuojelualueen hoitotoimet edistävät luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja käyttösuunnitelman ohjaustoimet vähentävät virkistyskäytön aiheuttamia häiriöitä ja kulumista, mutta ne eivät sellaisenaan takaa luonnonsuojelualueen tavoitteiden toteutumista. Vuosaari-Seura ehdottaakin, että

 

- esitettyä rajausehdotusta tarkistetaan edellä esitetyn mukaisesti mahdollisimman luonnonmukaisen rajauksen löytämiseksi länsiosan luhtaympäristössä ja eteläreunan kallioalueella, ja että

 

-  luonnonsuojelualueen lähiympäristö sen länsi- ja eteläpuolella varataan nykyisin käytössä oleviin liikenneväyliin saakka ulottuvaksi suoja-alueeksi ja hallittuun virkistyskäyttöön. 

 

Vuosaaressa 26.02.2007

 

Vuosaari-Seura   Vuosaaren asukastmk  Vuosaari-Säätiö

 

Juha Helansuo    Seppo Tirkkonen        Matti Suomela

puheenjohtaja    puheenjohtaja              puheenjohtaja