Vuosaari-Seura Lausunnot ja kannanotot

Lausunto Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualueen laajennusesityksestä sekä hoito- ja käyttö

Pyydettynä lausuntona Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualueen laajennusesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta Vuosaari-Seura esittää seuraavaa:

 

1.  Esitys luonnonsuojelualueen laajentamisesta on periaatteessa hyvä, mutta ei täytä kaikilta osin alueen rauhoituksen tarkoitusta. Toimivan luonnonsuojelualueen tarkoituksenmukainen rajaus

 

- on pinta-alan suhteen mahdollisimman lyhyt, jolloin alue on muodoltaan ympyrämäinen ja tarjoaa suojelun kohteelle parhaan turvan

- noudattelee mahdollisimman hyvin elinympäristöjen luonnollisia rajoja, ja

- sisältää riittävän laajan suoja/puskurivyöhykkeen suojeltavan kohteen ympärillä.

 

2.  Esityksen mukaan laajennettavan luonnonsuojelualueen rauhoituksen tarkoituksena on linnuston ja kasvillisuuden suojelu. Luonnonmuistomerkkejä ja pienialaisia kasviesiintymiä voidaan suojella suppeilla rajauksilla. Tältä osin esitetty rajaus vaikuttaa onnistuneelta. Laajempien kasvillisuusalueiden ja etenkin selkärankaisten eläinten suojelu kuitenkin vaatii tehokasta elinympäristöjen suojelua, missä vältetään ympäristön pilkkomista pieniksi ja rikkonaisiksi sirpaleiksi ja suikaleiksi. Suojelualueen tulisi muodostaa mahdollisimman yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus. Tällaisen kokonaisuuden tulisi sisältää myös riittävä suojavyöhyke rauhoituksen varsinaisena kohteena olevan arimman alueen, kasviesiintymän tai eläinpopulaation osan välittömimmät elinedellytykset turvaavan alueen ympärillä.

 

3. Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualueen perustamisen tärkein tavoite oli alueen monipuolisen eläin- ja kasvilajiston suojelu. Koska Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualue liittyy kiinteänä osana laajempaan suojelualuekokonaisuuteen, Mustavuoren-Östersundomin Natura-alueeseen,  sen rajausta ja hoitoa olisi käsiteltävä koko tämän laajemman alueen puitteissa. Myös Natura-alueen rajausta tulisi tarkastella edellä mainituin periaattein ja yhdenmukaisesti luonnonsuojelualueen rajauksen kanssa.  

 

 

4. Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma sisältää alueen kattavan esittelyn ja hyvän luontoarvojen yleiskuvauksen. Eräät kohdat sen sisällössä kaipaavat kuitenkin täsmennystä, ovat ristiriidassa esitetyn luonnonsuojelualueen rajauksen kanssa tai edellyttävät esitetystä poikkeavia toimenpiteitä. Suunnitelman sisältö ja toteuttamisaikataulu kaipaavat päivitystä.

 

5.  Suunnitelmassa mainitaan (s. 30), että eri hankkeita käsitelleissä, erillisissä Natura-arvioissa ”ei yhdenkään hankkeen ole yksinään todettu todennäköisesti merkittävästi heikentävän” Natura-alueen suojelun perusteina olevia luontoarvoja. Mustavuoren-Porvarinlahden pienialaisen luonnonsuojelualueen puitteissa alueen suojavyöhykkeen tuhoava tai sitä heikentävä rakentaminen seurausvaikutuksineen kuitenkin mitä todennäköisimmin jo yksinään uhkaisi alueen luontoarvoja ja johtaisi vähitellen niiden heikkenemiseen, ja on siten luonnonsuojelualueen tavoitteiden vastaista. Tällaisessa tapauksessa tulisi kuitenkin ennen kaikkea arvioida eri hankkeiden yhteisvaikutus.

 

 

6.  Hankkeiden yhteisvaikutuksia käsitelleestä Natura-arvioinnista suunnitelmassa todetaan (s. 30), etteivät yleiskaavanmukaiset rakentamistoimet (satamaa lukuun ottamatta) suoraan vaikuta alueen lintulajeihin. Vaikutusten arvioinnin tulisi kuitenkin ulottua suorien vaikutusten lisäksi myös välillisiin ja myöhemmin ilmeneviin vaikutuksiin, joten tehtyjä arviointeja ei voi pitää tältä osin riittävinä Natura-alueen, eikä etenkään sitä suppeamman ja haavoittuvamman Mustavuoren-Porvarinlahden luonnonsuojelualueen suhteen. Hankkeille myötämielisillä ympäristövaikutusten arvioinneilla näyttääkin olevan tapana uusien hankkeiden putkahtaessa esiin siirtää vertailukohtana olevaa lähtötilannetta hankkeiden etenemisen mukaan lähemmäs nykyhetkeä, jolloin hankkeiden vaikutuksista ja muutosten merkityksestä saadaan harhaanjohtavan harmiton kuva.

 

Täsmentäviä huomautuksia

 

1.  Hoito- ja käyttösuunnitelmassa mainittujen vaateliaiden lintulajien tehokas suojelu edellyttää elinympäristökokonaisuuksien suojelua, joten keinotekoinen, luonnonmukaisia rajoja rikkova ja liian suppea rajaus ei vastaa esitettyä suojelun tarkoitusta. Esimerkiksi uhanalaisuutensa vuoksi silmälläpidettävien ja EU:n lintudirektiiviin kuuluvien lajien kuten ruisrääkän ja pikkulepinkäisen tärkeimmät paikalliset elinympäristöt tulevat nykyisellä ja esitetyllä rajauksella vain osittain huomioiduiksi. 

 

2.  Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa Mellunmäen luhta todetaan luokitelluksi Helsingissä arvokkaaksi kasvillisuusalueeksi sekä linnustollisesti arvokkaaksi kohteeksi (s. 8). Suuri osa luhdasta on kuitenkin jäänyt esitetyn luonnonsuojelualueen rajauksen ulkopuolelle. Arvokas alue olisi liitettävä kokonaisuudessaan luonnonsuojelualueeseen. Mahdollisimman laaja-alainen suojelu Mellunmäen luhdan alueella olisi erityisen merkittävää muun muassa alueella esiintyvän luhtahuitin, eräitä muita vähemmälle huomiolle jääneen lintudirektiivilajin kannalta.

 

 

3.  Suunnitelmassa esitetyt hoitotoimet ovat pääpiirteissään perusteltuja, mutta niiden toteuttamisessa tulisi noudattaa luonnonsuojelun hengen mukaisia, maltillisia periaatteita. Avomaiden pensaikkojen raivauksessa tulisi ottaa riittävästi huomioon avomaakasvillisuuden ja avointa ympäristöä suosivien lintulajien lisäksi myös pensaikkomaiden linnuston tarpeet. Porvarinlahden alueen lajistossa pensaikkolinnustoa ovat edustaneet muun muassa lintudirektiivilajit kirjokerttu ja pikkulepinkäinen. Tällaisten lajien elinympäristöjen raivauksen tulee olla pienipiirteistä ja tarkoin harkittua.

 

4.  Suunnitelmassa esitettyjen, alueen käytön ohjaukseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisessa tulisi edetä hienovaraisesti. Mellunmäen luhdan reunassa kulkevalle polulle on kannatettavaa rakentaa pitkospuuosuuksia, mutta niitä tulisi sijoittaa maastoon vain kaikkein vaikeakulkuisimpiin kohtiin ja mahdollisimman luonnonmukaisesti. Varsinaista siltaa polkuosuudella ei tarvita - kevyt, pitkospuutyyppinen ratkaisu riittää myös puron ylityksessä. Aitojen rakentaminen polun päihin vaikuttaa tarpeettomalta ja maisemakuvaa rikkovalta, eikä rajoittaisi kulkuohjeita rikkovien maastopyöräilyn harrastajien liikkumista toivotulla tavalla. 

Johtopäätökset

                     

Esitetty luonnonsuojelualueen laajennus parantaa aikaisempaa rajausta, mutta ei täytä kaikkia edellä mainittuja tehokkaan luonnonsuojelualueen rajauksen ehtoja, eikä siten vastaa parhaalla mahdollisella tavalla luonnonsuojelualueen tarkoitusta. Luonnonsuojelualueen hoitotoimet edistävät luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja käyttösuunnitelman ohjaustoimet vähentävät virkistyskäytön aiheuttamia häiriöitä ja kulumista, mutta ne eivät sellaisenaan takaa luonnonsuojelualueen tavoitteiden toteutumista. Vuosaari-Seura ehdottaakin, että

 

- esitettyä rajausehdotusta tarkistetaan edellä esitetyn mukaisesti mahdollisimman luonnonmukaisen rajauksen löytämiseksi länsiosan luhtaympäristössä ja eteläreunan kallioalueella, ja että

 

-  luonnonsuojelualueen lähiympäristö sen länsi- ja eteläpuolella varataan nykyisin käytössä oleviin liikenneväyliin saakka ulottuvaksi suoja-alueeksi ja hallittuun virkistyskäyttöön. 

 

Vuosaaressa 26.02.2007

 

Vuosaari-Seura   Vuosaaren asukastmk  Vuosaari-Säätiö

 

Juha Helansuo    Seppo Tirkkonen        Matti Suomela

puheenjohtaja    puheenjohtaja              puheenjohtaja

MIELIPIDE VUOSAAREN SATAMAN JA SEN YMPÄRISTÖN JA ASEMAKAAVASTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA

MIELIPIDE VUOSAAREN SATAMAN JA SEN YMPÄRISTÖN JA ASEMAKAAVASTA JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA TEHDYSTÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

 

Kslk 2006-2168/523, OAS 699-00/07

 

 

Muutosalue koskee etupäässä sataman sisäisiä järjestelyjä, mutta siihen kuuluu myös varsinaisten satamatoimintojen alueen ulkopuolisia alueita.

 

Koska suurin osa muutoksista on satama-alueen sisäisiä ratkaisuja, joilla ei ole merkitystä muille kuin sataman käyttäjille, seuraavassa on otettu kantaa vain ympäristönasukkaille tärkeisiin asioihin.

Kohta 7. Logistiikka-alue.

Tulliaseman siirto Voimalakadulle ja sen palveluja tarvitsevan kuorma-autoliikenteen ohjaaminen suoremmin Kehä III:lle on perusteltu ratkaisu. Muilta osin liikenteen ohjaukseen liittyvissä asioissa on otettu kantaa jo edellisestä OAS-versiosta 3.5.2006 annetussa lausunnossa.

 

Kohta 10.  Ruusuniemi

 

Ruusuniemen kärkeen telakka-altaan viereen on suunniteltu jalankulkijoita varten torimaista tilaa, joka on positiivinen ratkaisu. Koska kuitenkin ko. tila on varsin matalalla, siitä ei ole hyvää näkymää kuin lähimmälle laiturille. Vuosaarelaiset ja muut ovat  kiinnostuneet katselemaan myös muissa laitureissa olevia laivoja ja satamatoimintoja. Siksi toritilan lisäksi tulisi Ruusuniemen sataman ja merenpuoleiselle osalle suunnitella näköalatasanne, josta olisi laajemmat näkymät satamaan ja merelle. Alue on jo valmiiksi reilusti toritilaa korkeammalla. Sinne voisi sijoittaa vielä tarpeen vaatiessa näköalatornin, joka olisi varmasti myös lintubongareiden arvostama. Tätä varten pitäisi paikalle suunniteltua toimistokorttelia pienentää. Kortteliin on muutenkin entisiin suunnitelmiin verrattuna lisätty runsaasti rakennusoikeutta, joten sen pienentäminen ei aiheuta toiminnan rajoittamista.

 

Ruusuniemen alueelle merkitty pysäköintialueen tulee olla yleisessä käytössä eikä sitä saa rajata veneilijöiden käyttöön. Samalla tulee huolehtia siitä, että Ruusuniemen päähän tuleva erillinen aallonmurtaja rakennetaan siten, että siellä voivat ulkoilijat ja onkijat hyvin kulkea. Autojen ja moottoripyörien pääsy sille tulee estää tehokkaasti mekaanisin rakentein.

 

 

Vuosaaressa, 13.2.2007

 

 

Vuosaari-Seura ry  Vuosaaren asukastoimikunta   Vuosaari-Säätiö rs

Juha Helansuo        Seppo Tirkkonen                    Matti Suomela

Puheenjohtaja        Puheenjohtaja                        Puheenjohtaja

 

Mielipide Pohjois-Vuosaaren asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Mielipide Pohjois-Vuosaaren asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 

Hanke no 715                     

OAS no 316-01/06 

 

Suunnitelmassa esitetään asuntorakentamista Niinisaarentien pohjoispuolelle Mustavuoren virkistys  ja ulkoilualueelle. Vuosaarelaisten yhteisöjen mielestä esitetyt tavoitteet eivät  perustu kaupungin suunnittelussa hyväksyttyihin periaatteisiin, joiden mukaan suunnittelun tulee  kunnioittaa alueen omia arvoja, vaan  esitetyt  tavoitteet johtavat hienon luonto- ja lähivirkistysalueen sekä arvokkaiden muinaismuistojen ja niiden ympäristöjen tuhoutumiseen.

Vuosaari, Retkeilijänkadun korttelit, 8.6.2006

Vuosaari, Retkeilijänkadun korttelit

Asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Hanknro 725

Kslk 2005-177

Oas 648-00/06

 

Suunnittelualueen kaavoitetut tontit ovat rakentamattomia lukuun ottamatta nelikerroksista pysäköintilaitosta ja pysäköintialuetta. Rakentamattomille teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten tonteille ei ole ollut kysyntää, mistä syystä kiinteistölautakunta on varannut tontit YH-Suomelle asuntotonteiksi.

Vuosaaren Aurinkolahden korttelit 54287 ja 54288

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kirjaamo

PL 2100

00099 Helsingin kaupunki

 

Vuosaaren Aurinkolahden korttelit 54287 ja 54288

sekä puisto- ja katualueet

Kslk 2005-2028

 

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät alueelle laaditusta asemakaavaluonnoksesta mielipiteenään seuraavaa:

Vuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen asemakaavamuutos

Vuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen ja sen ympäristön kaavamuutoksesta 31.5.2006 annettu lausunto word-dokumenttina

Vuosaaren kaavoitustilanteesta 22.11.1999

22.11.1999 annettu yhteinen kannanotto Vuosaaren kaavoitustilanteesta (pdf-dokumenttina)

Lausunto Villa Harbon huvilatontista 5.4.

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kirjaamo

PL 2100

00099 Helsingin kaupunki

 

Lausunto Vuosaaren Meri-Rastilassa sijaitsevan Villa Harbon huvilatontin 54207/3 ja sen ympäristön sekä rantasaunatontin 54209/1 asemakaavamuutoksesta

 

Kslk 2005-1258

 

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään asemakaavan muutossuunnitelmasta seuraavaa:

 

  • Pidämme tärkeänä, että kaavaehdotuksen mukaisesti lopulliseen kaavaan tulee määräys, että autolla-ajo Naissaarenraitilta rannan kevyenliikenteentielle estetään lukittavin puomein, joiden lukkojen avaimet ovat Villa Harbosta vastuussa olevan henkilön tai huoltomiehen hallussa.
  • Samalla tavoin lukittavin puomein tulee estää autolla-ajo Harbonkadulta rannan kevyenliikenteen väylälle.
  • Muilta osin kaavamuutosehdotukseen ei ole huomautettavaa edellyttäen, että kaavaehdotukseen rakennussuojelu- ja ympäristönsuojelumääräykset pidetään voimassa..

Vuosaaressa 5.4.2006

 

Vuosaari-Seura     Vuosaaren Asukastoimikunta  Vuosaari-Säätiö

Juha Helansuo          Seppo Tirkkonen                         Matti Suomela

puheenjohtaja          puheenjohtaja                             puheenjohtaja

                     

 

Vuosaaren palvelutonttien asemakaavojen muuttaminen 29.3.2005

 

Vuosaari-Seuran, Asukastoimikunnan ja Vuosaari-Säätiön kannanotto

Vuosaaren palvelutonttien asemakaavojen muuttaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Oas 524-00/05

Muistutus Merikorttitien tonttien 54050/3 ja 54050/5 asemakaavojen muutosehdotuksista22.3.2005

 Vuosaari-Seuran, Asukastoimikunnan ja Vuosaari-Säätiön kannanottoja ja lausuntoja

Muistutus Vuosaaren Merikorttitien tonttien 54050/3 ja 54050/5 asemakaavojen muutosehdotuksista 22.3.2005