Vuosaaren palvelutonttien asemakaavojen muuttaminen 29.3.2005

0
621

 

Vuosaari-Seuran, Asukastoimikunnan ja Vuosaari-Säätiön kannanotto

Vuosaaren palvelutonttien asemakaavojen muuttaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Oas 524-00/05

 

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa:

 

Pidämme erityisen tärkeänä, että ennen kaavamuutoksia tarkasti selvitetään päiväkotien ja muiden palveluiden tarve. Vaikka tällä hetkellä tehtyjen arvioiden mukaan näyttää siltä, että esimerkiksi päiväkodeille ja lähipalveluille varattuja tontteja ei tarvittaisi, ei tonttien käyttötarkoitusta pidä mennä muuttamaan nyt, vaan palata asiaan muutaman vuoden kuluttua, kun koko Aurinkolahden ja Omenamäen alueen rakentaminen on loppuvaiheessa. Vasta tällöin on reaaliset perusteet arvioida päiväkotien ja lähipalvelutonttien todellinen tarve. Kyseessä olevien tonttien osuus koko alueen tonttimaasta on varsin pieni, joten niiden kaavoittaminen asuntokäyttöön ei ole asuntotuotannon kannalta merkittävä. Jos tontit nyt kaavoitetaan asunnoiksi, ei niiden käyttötarkoitusta rakentamisen jälkeen enää pystytä muuttamaan. Hyviin kaavoituskäytäntöihin kuuluu riittävän joustovaran jättäminen tulevaisuuden tarpeille ja toiminnallisesti liian yksipuolisten alueiden välttäminen.

                     

Helsinkiin toivotaan lisää lapsiperheitä ja Vuosaari tuntuisi kaikin puolin alueena lapsiperheille sopivalle. Täältä on vielä saatavissa kohtuuhintaisia huoneistoja, joten on todennäköistä, että lapsiperheille Vuosaari ja sen uudet asuin ovat varsin kiinnostavia.   Runsaat ulkoilu-, viher- ja virkistysalueet soveltuvat hyvin lapsiperheille, ja kun asuntotuotanto muuttuu enemmän pientalovaltaiseksi, saadaan aikaan lapsiperheitä houkuttelevia kohteita. On kuitenkin pidettävä huoli siitä, että alueen houkuttelevuus turvataan myös riittävillä palveluluilla, joita lapsiperheet tarvitsevat. On vaarana, että päiväkoti- ja koulupalvelujen puute karkottaa kiinnostuneet lapsiperheet. Myös riittävistä leikkipuistoista, urheilu- ja pallokentistä tulee huolehtia. Liian tehokasta alueen kaavoitusta tulee myös välttää, koska tehotontit eivät mahdollista monipuolisia ja turvallisia leikkipakkoja lapsille omalla tontilla. Koulutontin jatkosuunnittelussa tulee varata mahdollisuudet myös vapaa-ajan lapsi- ja nuorisotoiminnalle.

 

Viittaamme aikaisempiin Aurinkolahtea koskeviin lausuntoihin, joissa mm. toteamme, että allekirjoittaneet vuosaarelaiset yhteisöt ymmärtävät asuntorakentamistarpeen ja kannattavat tarpeettomien tonttien käyttötarkoituksen muuttamista. Haluamme kuitenkin korostaa sitä, että aluetta ei vielä ole kokonaisuudessaan rakennettu ja tuleva väestörakenne ei ole täysin tiedossa eikä edes luotettavasti arvioitavissa. Mikäli alueen väestörakenne muodostuu sellaiseksi, että tarvetta päiväkodeille syntyy, toivomme, että suunnitelmissa varaudutaan osa-alueittain osoittamaan korvaava alue tai tila, johon tarvittava päiväkoti voidaan sijoittaa. Tämä koskee erityisesti Omenamäkeä, jonka rakentaminen on vasta käynnistymässä. Kerrostaloon sijoitettavaksi suunniteltu päiväkoti ei ole aina paras lähtökohta viihtyisälle, toimivalle ja turvalliselle päiväkodille. Niiden pihoilla ei ole riittävästi tilaa lasten leikeille ja tarvittaville varusteille, ja pihan käytöstä syntyy helposti ristiriitoja.

 

Villa Furumon ja Villa Kallion suunnittelualueista haluamme korostaa, että suunnitelmissa tulee säilyttää tonttien nykyinen koko ja kunnioittaa suojeltuja huviloita riittävällä pihapiirillä. Emme koe hyvänä, että kaavamuutos mahdollistaisi tonteille asuntorakentamista. Mielestämme ko. tonttien osalta kaavamuutos ei ole tarpeen, vaan tontit tulee säilyttää nykyisellään.

 

Helsingissä 29.3.2005

 

 

Vuosaari-Seura ry            Vuosaaren asukastoimikunta               Vuosaari-Säätiö rf

 

 

Juha Helansuo                  Seppo Tirkkonen                                    Matti Suomela

puheenjohtaja                   puheenjohtaja                                        puheenjohtaja

Edellinen artikkeliMuistutus Merikorttitien tonttien 54050/3 ja 54050/5 asemakaavojen muutosehdotuksista22.3.2005
Seuraava artikkeliToimintakertomus 2005