Muistutus Merikorttitien tonttien 54050/3 ja 54050/5 asemakaavojen muutosehdotuksista22.3.2005

0
709

 Vuosaari-Seuran, Asukastoimikunnan ja Vuosaari-Säätiön kannanottoja ja lausuntoja

Muistutus Vuosaaren Merikorttitien tonttien 54050/3 ja 54050/5 asemakaavojen muutosehdotuksista 22.3.2005

Allekirjoittaneet yhteisöt esittävät mielipiteenään em. asemakaavojen muutosehdotuksista seuraavaa:

 

1.                  Yleiskaava 2002:n määräyksien ja Keski-Vuosaaren kehittämis- ja suojeluperiaatteiden huomioonottaminen

Kaavamuutosehdotuksen kohteena oleva alue sijaitsee 1960-luvulla rakennetun yhtenäisen ja aikaansa hyvin edustavan  arkkitehtonisesti ja ympäristöarkkitehtonisesti onnistuneen kerrostaloalueen keskellä. Kaavaehdotusalueen ympäristön rakennukset on sijoitettu väljästi metsäiseen maisemaan ja ne ovat kolme- tai viisikerroksisia. Yleiskaava 2002:n mukaan Keski-Vuosaaren 1960-luvun asuntoaluetta tulee kehittää sen kulttuurihistoriallisia, rakennustaiteellisia ja maisemallisia arvoja ja ominaisuuksia säilyttäen. Esitetyt suunnitelmat eivät ole yleiskaavan määräysten mukaisia. Mm. asuinkerroksia on enemmän kuin alueen korkeimmissa taloissa.

KSV:n ilmoituksen mukaan  Keski-Vuosaarta eli ns. Vanhaa Vuosaarta koskeva kehittämis- ja suojeluperiaatteet sisältävän suunnitelman pohjaksi tarkoitettu selvitys valmistuu  vasta vuonna 2006.  Tässä vaiheessa ei siten ole tarkoituksenmukaista eikä johdonmukaista ryhtyä tekemään kaavamuutoksia alueella varsinkaan, kun niissä ehdotetaan tonttien käyttötarkoituksen muuttamista. Vaadimme aikaisemmin esittämiimme lausuntoihimme viitaten, että Vanhalle Vuosaarelle laaditaan ensin em. asiat sisältävä suunnitelma ennen nyt puheenaolevien kaavamuutosehdotusten jatkokäsittelyä. Sen valmistuttua voidaan asiaa tarkastella nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Nyt tehdyillä kaavamuutosehdotuksilla rajoitetaan etukäteen suojeluperiaatteiden laatimista eikä menettely siten ole hyvän suunnittelu- ja hallintotavan mukainen. Kaavaehdotuksen perusteluissa esitetty väite että muutosehdotus noudattaa työn alla olevia suunnitteluperiaatteita, ei ole relevantti, koska kokonaissuunnitelmaa ei ole olemassa. Ko. suunnitelmaa ei myöskään ole esitelty asukastoimikunnalle eikä vuosaarelaisille niin, että sen sisällöstä ja periaatteista olisi voitu käydä laajempaa keskustelua, jossa myös Keski-Vuosaaren asukkaiden näkökannat ja mielipiteet olisivat tulleet esille..

 

 

2.                   Tontti 54050/3 (Merikorttitie 3)

Aikaisemmissa lausunnoissamme on arvosteltu liian suurena esitettyä 1,02:n rakennustehokkuutta, joka on lähes kaksinkertainen kaavamuutosaluetta ympäröivällä alueella käytettyyn rakennustehokkuuteen verrattuna. Suuri tehokkuus johtaa siihen, että pienelle ja ahtaalle tontille voidaan rakentaa 6-kerroksinen asuinrakennus. Kaavamuutos­ehdotuksen päämääränä on päästä eroon voimassa olevan kaavan velvoitteesta sijoittaa autojen pysäköintipaikat talon alle, koska muutoksenhakija piti sitä liian kalliina ratkaisuna. Kun asukkaiden  pysäköintipaikat on muutosehdotuksessa sijoitettu tontille ja vieraspaikka kadulle, ei talon rakentamista 6-kerroksiseksi voida rakentamiskustannuksellisiin syihin vedoten vaatia.

 

Viitaten edellä ja kohdassa 1 esitettyihin perusteluihin esitämme tonttitehokkuutta vähennettäväksi siten, että tontille on mahdollisuus rakentaa enintään 5-kerroksinen asuintalo.

 

 

3.                   Tontti 54050/5 (Merikorttitie 9)

Viitaten kohtaan 1 olisi kaavamuutosehdotuksen eteenpäin vienti pysäytettävä siihen asti, kunnes suojeluperiaatteet sisältävä suunnitelma on valmis. Aikalisä antaa harkinta-aikaa pohtia tontin käyttötarkoitusta muutaman vuoden päästä, jolloin tilanne voi olla muuttunut Tässä mielessä alueen säilyttämistä yleisten rakennusten tonttina tulisi edelleen harkita. Myös yhtenä vaihtoehtona tulisi tutkia mahdollisuutta kaavoittaa alue puistoksi, koska tontti ja sen ympäristö tarjoaisivat lapsille ja nuorisolle erinomaiset luonto­ympäristöön sijoittuvat leikkipaikat.

 

Jos suojelu- ja kehittämisperiaatesuunnitelman valmistuttua edelleen pidetään tarkoituksenmukaisena rakentaa nykyiselle yleisten rakennusten tontille asuintaloja, on niiden korkeutta pienennettävä ympäristön asukkaille syntyvien haittojen vähentämiseksi. Korkealla kalliolla sijaitsevat, pohjapinta-alaltaan muutosehdotuksessa esitetyn kokoiset rakennukset voisivat olla enintään 5-kerroksisia. Pienentämisen jälkeen talot vastaisivat kerrosmäärältään ympäristön korkeimpia taloja. Siten samalla säilytettäisiin paremmin alueen kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja maisemarakenteelliset arvot. Alueelle aikanaan vahvistettu kerrosneliömäärähän oli tarkoitettu kirkkorakennuksen rakentamista varten.

 

Talojen madaltaminen vähentäisi myös Kallvikintien varrella olevien 3-kerroksisten talojen asukkaille varjostuksesta aiheutuvaa haittaa, joka suunnitelmassa esitettyjen 6-kerroksisten talojen tapauksessa on huomattava. Muutosehdotukseen liitetyssä havainnekuvassa varjot on esitetty vain kesällä keskipäivän tilanteen mukaisesti, joka ei anna oikeaa kuvaa todellisesta tilanteesta. Kaavamuutosehdotuksen laatijat eivät ole esittäneet asukastoimikunnan pyynnöstä huolimatta havainnekuvia varjostuksesta esim. aamulla ja illalla. Tällaiset kuvat antaisivat myös päättäjille paremman kuvan varjostustilanteesta. Kaavaehdotuksessa esitetty 5-kerroksinen osuus ei vähennä olennaisesti alarinteen puolella sijaitsevien 3-kerroksisten talojen varjostusta. Lamellitalojen pihojen korkeus on tasolla +18,5 metriä. Uudet talot rakennetaan kalliolle, jonka pinta on tasossa +26 metriä. Kun tähän lisätään 6-kerroksinen talo hissin konehuoneineen, niin talojen katot ovat vähintään 26 metriä korkeammalla kuin 3-kerroksisten talojen pihataso. Kun vielä otetaan huomioon, että suunnitellut talot sijaitsevat suhteellisen lähellä toisiaan, ei varjostuksen merkitystä voida vähätellä, vaikka muutosehdotuksen perusteluissa niin on tehty.

 

Näin ollen talojen kerroslukua tulisi vähentää kauttaaltaan yhdellä pohjapinta-alaa muuttamatta. 

 

Suunnitelmassa pitäisi edelleen tutkia, olisiko nykyisen tontille johtavan kadun käyttö esitettyä ratkaisua luontevampi.

 

 

 

Helsingissä 22.3.2005

 

 

Vuosaari-Seura ry                          Vuosaaren asukastoimikunta                                            Vuosaari-Säätiö rs

Juha Helansuo                                                     Eija Loukoila                                                                  Matti Suomela

 

lausunto osoitettu:

Kaupunginhallitukselle

Kaupunginkanslian kirjaamo

Pl 1

00099 Helsingin kaupunki

 

 

 

Edellinen artikkeliToimintakertomus 2004
Seuraava artikkeliVuosaaren palvelutonttien asemakaavojen muuttaminen 29.3.2005