Vuosaari-toimikunta

Meri-Rastilan ulkoilualueen tulevaisuus?

Vuosaari-toimikunta järjestää torstaina 3.10. klo 18-20 avoimen asukastilaisuuden Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavahankkeesta. Paikkana on Tehtaanpuiston koulun auditorio (Vuosaarentie 7).

Lokakuun puolivälissä uudelleen ratkaisevaan lautakuntakäsittelyyn tuleva kaavaehdotus esittää kerrostalovaltaista asuinaluetta Vuosaaren Meri-Rastilan ulkoilualueen pohjoisosaan.

Asukastilaisuus Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavahankkeesta

Tehtaanpuiston koulun auditoriossa (Vuosaarentie 7) järjestetään torstaina 3.10. klo 18 kaikille avoin asukastilaisuus nyt taas ajankohtaisesta Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavasta. Kaavaehdotus esittää mittavaa kerrostalovaltaista rakentamista Vuosaaren Meri-Rastilan ulkoilualueelle.

Asukastilaisuuden järjestää Vuosaari-toimikunta osana kaupunginhallituksen valitsemaa Lähidemokratiaa Vuosaareen -demokratiapilottihanketta.

Vuosaari-toimikunta sai tietoiskun kaavahankkeista

Vuosaaren omaa lähidemokratiapilottia toteuttava Vuosaari-toimikunta piti syksyn toisen kokouksen 5.9. Tehtaanpuiston koululla. Toimikunta oli kutsunut vieraakseen kaupunkisuunnitteluviraston Vuosaari-projektin vt. päällikön Antti Varkemaan kertomaan Vuosaaren lukuisista ajankohtaisista kaavahankkeista.

Vuosaari-toimikunta aloitti syyskautensa

Lähidemokratiaa Vuosaareen -demokratiapilottihanketta toteuttava viime toukokuussa aloittanut Vuosaari-toimikunta kokoontui kesätauon jälkeen 15.8. puheenjohtaja Liisa Winbergin johdolla.

Vuosaari-toimikunta järjestää asukasdemokratiaillan terveys- ja hyvinvointiasioista

Vuosaari on tänä vuonna yksi kaupunginhallituksen valitsemista demokratiapilottialueista. Lähidemokratiaa Vuosaareen -hanke valittiin viime vuoden joulukuussa yhdeksi alueellisen osallistumisen pilottikokeiluksi yhdeksän muun helsinkiläisen hankkeen kanssa. Käytännön toteutuksesta vastaa toukokuussa ensimmäisen kerran kokoontunut uusi Vuosaari-toimikunta, jossa on noin 40 jäsentä eri vuosaarelaisyhteisöistä.

Pilottihankkeen tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia oman kaupunginosansa asioihin. Päämääränä on lisätä tietoa ja kiinnostusta kuhunkin meihin vaikuttavista yhteisistä asioista ja tehdä aloitteita kaupungille Vuosaaren kehittämiseksi asukkaiden toiveiden mukaisesti.

Vuosaarelaiset ovat lähestyneet Vuosaari-toimikuntaa ja toivoneet terveyteen sekä hyvinvointiin liittyvää asukastapahtumaa. Maanantaina 17.6. järjestettävän asukastilaisuuden otsikkona on: Lähidemokratiailta vuosaarelaisille - hyvinvointi ja terveys. Tilaisuus pidetään Tehtaanpuiston koulun (Vuosaarentie 7) auditoriossa klo 18–20.

Vuosaari-toimikunnan ensimmäinen kokous

Helsingin kaupungin demokratiapilotin "Lähidemokratiaa Vuosaareen" -hankkeen yhteydessä koottu uusi Vuosaari-toimikunta kokoontui ensimmäisen kerran 16.5. Vuosaaren lukion kirjastossa.

Hankesuunnitelma-2013

LÄHIDEMOKRATIAA VUOSAAREEN -HANKESUUNNITELMA
Julkaistu 23.1.2013

Tavoite

Lähidemokratiaa Vuosaareen -pilottihankkeen tavoitteena on koota laaja
edustus vuosaarelaisia vaikuttamaan oman kaupunginosan asioiden hoitoon.
Tarkoitus on lisätä asukkaiden osallisuutta ja kokemusta siitä, että
asioihin voi vaikuttaa. Tavoitteena on lisätä tietoa ja kiinnostusta
yhteisiin asioihin sekä voimistaa asukkaiden, paikallisten järjestöjen,
luottamushenkilöiden ja virkamiesten yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
Tavoitteena on myös saada vuosaarelaisten ääni julkiseen keskusteluun
ja sitä kautta paremmin myös päätöksentekoon.

Hyödyt        

Hyötynä on mm. se, että kaupungin virkamiehet, luottamusmiehet ja
tiedotusvälineet saavat perusteltua, oikeaa ja asiantuntevaa tietoa
Vuosaaresta päätöstensä pohjaksi ja että Vuosaari tulee tutummaksi
päättäjille ja tiedotusvälineille. Pilottihankkeen hyöty taas on koko
kaupungille/metropolialueelle siinä, että saadaan uutta kokemusta ja
tietoa lähidemokratian/kaupunginosahallinnon kehittämisestä.

Vuosaari-toimikunta

Vuosaaren asukastoimikunta käynnisti 1.1.2013 laajapohjaisen ja
lähidemokratiaa nykyistä paremmin toteuttavan Vuosaari-toimikunnan
perustamisen. Sen työskentelyä kehitetään pilotin aikana.
Asukastoimikunnalle esiteltiin mahdollisia toimia, menettelytapoja ja
toimikunnan kokoon kutsumenettelyä sen kokouksessa 16.1.2013.
Kannatusta sai ehdotus, jossa toimikunnan kooksi arvioitiin 30
edustajaa turvaamaan riittävän osallistujamäärän kokouksiin.

Kokouksessa katsottiin kutsumenettelyn olevan paras ja demokraattisin tapa tällä hetkellä, kun aikaa ei ole erillisiin vaaleihin.
Tarkoitus on kartoittaa vuosaarelaisyhteisöt ja yhdistykset, joiden
puheenjohtajille lähetetään sähköpostilla tiedote perustettavasta
Vuosaari-toimikunnasta ja ehdokkaan asettamisesta.
Yhteisöt ja yhdistykset kategorioidaan ryhmittäin, joille määritellään
paikkaluku sen mukaan kuinka paljon ryhmässä on yhdistyksiä ja heillä
jäseniä, huomioiden kuitenkin maahanmuuttotaustaiset, nuoret,
erityisryhmät jne. Jos paikkamäärää ei saada täyteen suoritetaan
täydennystä henkilökohtaisilla kutsuilla. Poliittisille puolueille
tulisi kuitenkin edellisten kunnallisvaalien tuloksiin suhteutettu paikkamäärä.
Toivomus on, että Vuosaaresta valitut kaupunginvaltuuston jäsenet ja varavaltuutetut osallistuisivat toimikunnan työhön. Jos Vuosaari-toimikunta tulee jatkamaan pilotin jälkeen toimintaansa tulee mietittäväksi vaalit esim. kunnallisvaalien yhteyteen.

Perustettava toimikunta valitsee joukostaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja tarvittaessa sihteerin. Käytännön järjestelyjä, lausuntoluonnoksia ja nopeita päätöksiä varten valittaisi myös 5 hengen johtoryhmä.

Vuosaari-toimikunta kokoontuu 4 – 8 kertaa (tai tarpeen mukaan) vuonna
2013. Paitsi toiminnan kehittämiseen liittyviä asioita se käsittelee
vuoden aikana Vuosaarta koskevat hankkeet ja suunnitelmat, antaa
lausuntoja ja priorisoi hankkeita. Se voisi myös tehdä konkreettisia
esityksiä kaupungin budjettiin Vuosaaren osalta.

Yksittäisillä asukkailla, asukasyhteisöillä ja järjestöillä on oikeus
tuoda asioita toimikunnan käsittelyyn, tehdä sille aloitteita ja tulla
kuulluksi sen kokouksissa tai muilla yhteydenpitovälineillä. Näin
asukkaille luotaisiin uusia vaikuttamismahdollisuuksia. Toimikunta pitää
huolta, että hyvät aloitteet saatetaan myös kaupungin päättäjien tietoon
ja toisinpäin.Vuosaari-toimikunta järjestää tärkeistä aiheista avoimia
asukasfoorumeja ja asukasiltoja.

Lähidemokratiaa Vuosaareen -hanke valittiin demokratiapilotiksi

Helsingin kaupunki järjesti syksyllä avoimen haun demokratiapilottikokeiluun, jossa etsittiin uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja alueellisen vaikuttamisen lisäämiseksi.

Lähidemokratiaa Vuosaareen -demokratiapilottihanke

Vuosaaren Asukastoimikunta on jättänyt Helsingin kaupungille alla olevan demokratiapilottihakemuksen. Kaupunginhallitus valitsee marraskuussa 2012 hakijoista 6 alueellista ja 3 teemaan liittyvää pilottihanketta, joiden toteuttamista kaupunki tukee. Hankehakemuksiin voi tutustua täällä: http://pilotti.forumvirium.fi/selaa-ehdotuksia/.

LÄHIDEMOKRATIAA VUOSAAREEN

Lähidemokratiaa Vuosaareen -pilottihankkeen tavoitteena on lisätä asukkaiden osallisuutta ja kokemusta siitä, että asioihin voi vaikuttaa. Tavoitteena on lisätä tietoa ja kiinnostusta yhteisiin asioihin, joista päätetään kaupungin päättävissä elimissä sekä voimistaa asukkaiden, paikallisten järjestöjen, luottamushenkilöiden ja virkamiesten yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

Tavoitteena on myös saada vuosaarelaisten ääni julkiseen keskusteluun ja sitä kautta paremmin myös päätöksentekoon.

Hyötynä on mm. se, että kaupungin virkamiehet ja luottamusmiehet saavat perusteltua ja asiantuntevaa tietoa Vuosaaresta päätöstensä pohjaksi. Vuosaari tulee tutummaksi päättäjille. Pilottihankkeen hyöty taas koko kaupungille/metropolialueelle on siinä, että saadaan uutta kokemusta ja kokeilutietoa lähidemokratian/kaupunginosahallinnon kehittämisestä.

Alakategoriat